نم یگذارد غرق شوید

نم یگذارد غرق شوید

«بر او که قادر است شما را از لغزش محفوظ نگاه دارد و در حضور پرجلال خویش بی عیب(بی نکوهش و خطا) و آکنده از شادی عظیم حاضر سازد. » (یهودا ۲۴ )

بسیاری از کودکانی که تازه شناکردن را می آموزند، از استخر می ترسند. اگر در و مادر یا شخص دیگری با آنها نباشد، احساس ناامنی به آنها دست م یدهد؛ چون م یدانند ممکن است عمق استخر زیاد شود.

در دوره های مختلف زندگی، ما همه می ترسیم شرایط طاق تفرسا شود یا احساس کنیم به آخرین حد توان خود رسیده ایم. حقیقت این است که بدون خدا، همیشه شرایط طاقت فرساست. اینها مشکلات و چال شهای زندگی هستند که ما را درگیر خود م یکنند. برخی جزیی و ناخوشایند، و برخی عظیم و ترسناک: ماشین خراب می شود، بیکار می شوید، یکی از دوستان یا اعضای خانواده تان فوت م یکند، بحث درمی گیرد، پزشک خبر بدی م یدهد و الی آخر. هنگام رخ دادن چنین اتفاقاتی، آسان می توان ترسید و هراسان شد؛ چون حس می کنیم این مشکلات فراتر از توان ماست.

اما حقیقت این است که در لحظات حساس زندگی، کنترلی از خود نداریم. همیشه متکی بر فیض خداییم تا ما را از آن شرایط عبور دهد. توان و ظرفیت خدا پایانی ندارد. وقتی به او اتکا می کنیم، می توانیم آرام باشیم، م یدانیم که او ما را از این شرایط عبور خواهد داد و هرگز رهایمان نم یکند.


جای شما در آغوش خدا امن است. حتا وقتی حس می کنید که به آخرین حد توان خود رسیده اید، اوبه فیض خود شما را بلند می کند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon