هدایت شده توسط روح القدس

هدایت شده توسط روح القدس

«امّا می گویم به روح رفتار کنید که تمایلات نَفْس را به جا نخواهید آورد. » (غلاطیان ۵: ۱۶ )

جالب است که در غلاطیان ۵: ۱۶ پولس نمی گوید هوس ها یا تمایلات جسم دیگر برای فرزندان خدا وجود نخواهد داشت. اما می توانیم برگزینیم توسط روح القدس هدایت شویم و دیگر به هو سهایی که سعی دارند ما را از خدا جدا کنند، تن ندهیم.

عوامل بسیاری قصد هدایت کردن ما را دارند: دیگران، شیطان، و نفس خود ما (جسم، فکر، اراده، یا احساسات). صداهای بسیاری در این دنیا با ما سخن می گویند، و اغلب همه با هم حرف م یزنند.

برای داشتن رابطهٔ نزدیک با خدا، باید هدایت شدن توسط او از طریق روح القدس را به جای صدای دیگران برگزینیم. تنها او از ارادهٔ خدا خبر دارد و فرستاده شده تا در هر یک از ما ساکن شود و به ما کمک کند تا از همهٔ آنچه که خدا ما را برای آن آفریده و مایل است داشته باشیم، بهر همند گردیم.

هدای تشدن توسط روح القدس، بدان معناست که او ما را با آرامش و حکمت و همچنین با کلام خدا هدایت م یکند. حینی که به دنبال زندگی کردن برای خدا هستیم، رو حالقدس با نجوایی در دل ما سخن می گوید. هرچه بیشتر هدایت او را دنبال می کنیم، بیشتر در زندگی پیروزمند می شویم.


تشویقتان می کنم که هر روزتان را با چنین جمله ای آغاز نمایید: «روح القدس، امروز می خواهم به هدایت تو گوش دهم. به من حکمت و آرامش بده تا بتوانم در هدایت تو گام بردارم! »

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon