هیچ وقت تنها نیستید

هیچ وقت تنها نیستید

«و به آنان تعلیم دهید که هرآنچه به شما فرمان داد هام، به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم! » (متا ۲۸ : ۲۰ )

خدا می خواهد بدانید که هیچ وقت تنها نیستید. شیطان می خواهد باور کنید که تنهایید، ولی این دروغ است. او سعی می کند به شما بگوید که هیچ کس احساس شما را درک نم یکند، و به این طریق شما را فریب بدهد ولی بدانید که دروغ است. علاوه بر این که خدا با شماست، بسیاری از ایمانداران نیز هستند که می فهمند چه حسی دارید، چه شرایطی را پشت سر می گذارید و م یدانند چه چیزی را تجربه م یکنید.

وقتی از خدا پیروی می کنید و از نظر روحانی پیشرفت می کنید، شیطان با وارد کردن سختی و مشکلات سعی می کند شما را مایوس کند و حس تنهایی را به شما القاء نماید. به یاد دارم چندین سال پیش وقتی خدا مرا خواند تا کار تازه ای انجام دهم، مستلزم این بود که خودم را از بسیاری از مردم و چیزهایی که برایم ارزشمند بودند، جدا کنم. گاهی باید چیزها و طریق های کهنه را رها کنیم تا آنچه تازه است و خدا برایمان در نظر دارد، به دست آوریم. هنگامی که داشتم زندگی تازه خود را بنا می کردم، احساس تنهایی م یکردم؛ اما خدا در هر قدم با من بود.

اگر با تنهایی و درد می جنگید، از خدا قوت بیابید. بدانید که خدا با شماست، و شما را به جلو حرکت م یدهد. او قدرت دارد تا اندوه شما را به شادمانی بدل کند و در غمْ و اندوهتان، شما را تسلی بخشد. با تمام دل به خدا اعتماد کنید و نگذارید شیطان سرنوشت شما را برباید.


به محبت خدا امیدوار باشید و بدانید که او همواره با شماست.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon