وقتی احساس یاس می کنید

وقتی احساس یاس می کنید

«ای پارسایان، در خداوند شادی کنید و خوش باشید؛ ای همۀ راست دلان، بانگ شادی برآورید. » (مزمور ۳۲ : ۱۱ )

مردم با هر پیشین های که باشند، با یاس و ناامیدی رو به رو شده اند. عوامل یاس و درمان هایی که برای آن ارائه م یشود، متفاوت است. برخی موثر هستند، اما بسیاری راه حلی موقتی را پیشنهاد م یکنند. خبر خوش این است که عیسا می تواند ما را شفا دهد و از یاس برهاند. او می تواند زندگی ما را از شادی و آرامش پر سازد.

اگر به عیسای مسیح ایمان دارید، شادی خداوند در حال حاضر در شماست. حتا زمانی که احساس شادی نمی کنید، می توانید از شادی بهره جسته و با ایمان، آن را آزاد نمایید. شما قادرید آنچه متعلق به شماست را در نتیجهٔ ایمان به عیسای مسیح تجربه کنید. ارادهٔ خدا این است که شادی را تجربه نمایید!

خودم هم مدتها با یاس و ناامیدی درگیر بودم. اما خدا را شکر، چون یاد گرفتم که نیازی نیست به احساسات منفی اجازه دهم بر من حکمرانی نمایند. آموخت هام که چگونه شادی خداوند را در زندگی خود بپراکنم! وقتی یاس سراغ شما می آید، آن را نپذیرید و با آن توافق نکنید، بلکه با نگاه کردن به وعد ههای خدا و پُر شدن از امید، خود را تشویق نمایید. مهم نیست در زندگی چه بلایی بر سر شما آمده یا در حال حاضر در چه شرایطی هستید، به هر جهت یاس و ناامیدی تغییری در شرایط شما ایجاد نم یکند. مهم نیست که چه چیزی را از دست داده اید، همچنان چیزهای فراوانی برایتان باقی مانده است. در گذشته زندگی نکنید و از خدا بخواهید آینده ای که برایتان در نظر دارد را به شما نشان دهد!


وقتی وسوسه می شوید که مایوس و ناامید شوید، به وسوسه «نه » بگویید و مثبت بمانید، منتظر باشید تا اتفاق خوبی بیفتد!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon