پرشده از روح القدس

پرشده از روح القدس

«حال اگر شما با همۀ بدسیرتی تان می دانید که باید به فرزندان خود هدایای نیکو بدهید، چقدر بیشتر پدر آسمانی شما روح القدس را به هر که از او بخواهد، عطا خواهد فرمود. » (لوقا ۱۱ : ۱۳ )

باید مدام از رو حالقدس پر شویم. ما به عنوان ایمانداران به عیسای مسیح، روح القدس را در خود داریم، اما شاید هنوز خود را کاملاً به او تسلیم نکرده ایم تا ما را به کار گیرد. من شخصا سا لها به همین شیوه زندگی کردم، تا این که به جایی رسیدم که دیگر نمی توانستم یک روز را بدون به دست آوردن پیروزی حقیقی، به روز بعد برسانم.

از خدا خواستم کاری کند و به او نشان دادم که پذیرای نقشه اش هستم! حتا نمی دانستم که به چه چیزی نیاز دارم، اما خدا می دانست! او همیشه با وفاداری در لحظهٔ حقیقی، نیاز ما را ملاقات کرده و به ما کمک م یکند تا به جایی که باید، برسیم.

من باید از روح خدا و فیض و رحمت او پر م یشدم؛ همین طور هم شد. همچنان از خدا می خواستم که از نو مرا از حضور و قدرت خود پر سازد و مرا قادر سازد تا آن چیزی باشم که او می خواهد. برای انجام ارادهٔ خدا به قوت روح القدس نیاز داریم. هرگز بر خود اتکا نکنید، چون جدا از او کاری از شما ساخته نیست (یوحنا ۱۵ : ۵).

هر روز، پُریِ روح او را بطلبید و به این طریق، نزدیکی با خدا را تجربه خواهید نمود که بسیار شگفت انگیز است. وقتی روح القدس بر شما م یآید، قدرت می یابید که شاهد او باشید. هنگامی که به قدرت خدا برای تقویت شدن اعتماد می کنید، به شیوه ای خارق العاده تغییر م یکنید.


قدرت روح القدس را بطلبید و آن را در زندگی خود دریافت خواهید کرد!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon