پیروزی بر اضطراب

پیروزی بر اضطراب

«امّا اکنون با مردن نسبت به آنچه در قید آن بودیم، از شریعت آزاد شده ایم تا از راه نوینِ روح خدمت کنیم، نه از راه کهنۀ آنچه نوشته ای بیش نیست. » (رومیان ۷: ۶)

در زندگی مواقعی هست که باید با استرس کنار بیاییم. می توانیم بر آن غلبه نماییم، نه اینکه اجازه دهیم او بر ما مسلط شود. با راهنمایی و قدرت روح القدس، می توانیم با جایگزینی آسایش به جای استرس، از عهدۀ کار و مسئولی تهای خود برآییم. هنگامی که دستورات روح را اطاعت می کنیم، می دانیم که چگونه باید با هر موقعیت روبه رو شویم و چه عکس العملی نشان دهیم.

شرایطی سر راه همۀ ما قرار می گیرد که باب میل ما نیست. اما با قدرت خدا می توانیم شرایط را پشت سر گذاشته و از استرس اجتناب کنیم. هرچه بیشتر به خدا تکیه کنیم و به او توکل نماییم، زندگی آسان تر می شود. هر موقعیتی در زندگی “آسان” نیست، اما می توانیم با آنچه که من آن را “آرامی روح القدس” می نامم، از عهدۀ آنها برآییم. به عبارت دیگر، خدا به ما قدرت می بخشد تا هر کاری را که لازم است از طریق او انجام دهیم.

خدا ما را راهنمایی م یکند، اما برای پیروی از رهنمودهایش، باید به او اعتماد کنیم. او هرگز توصیه ای به ما نم یکند که به سود و پیشرفت ما نباشد. خدا شما را به جایگاه فتح و پیروزی می رساند نه موقعیت شکست. باور دارم هنگامی که از او پیروی م یکنید، اضطراب شما کمتر از گذشته خواهد شد. شاید او شما را وادار کند که کاری را که می خواهید، انجام ندهید یا کاری را که نمی خواهید، به انجام برسانید، اما اطاعت از راهنمایی و هدایت او، ما را از ادامۀ را ههای اشتباه در زندگی و اتلاف وقت و انرژی بازم یدارد!

حقیقتاً اطاعت از دستورات روح القدس، استرس را به سرعت از بین م یبرد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon