چطور بی وقفه دعا کنیم

چطور بی وقفه دعا کنیم

«و در همه وقت، با همه نوع دعا و تمنا، در روح دعا کنید و برای همین بیدار و هوشیار باشید و پیوسته با پایداری برای همۀ مقدسین دعا کنید.»
(افسسیان ۶: ۱۸ )

بسیاری از ایمانداران با آیۀ اول تسالونیکیان ۵: ۱۷ نسخه کینگ جِیمز که می گوید: «پیوسته دعا کنید »، آشنایی کامل دارند.

من عادت داشتم حسرت بخورم و بگویم: «خداوندا، چگونه می توانم به جایی برسم که پیوسته دعا کنم؟ »برای من واژه «پیوسته »، به معنای «ب یوقفه » و «بدون هیچ تسلی مشدن » بود. نم یفهمیدم که این امر، چگونه ممکن است. اکنون درک بهتری از سخنان پولس دارم. منظور او این است که دعا باید مانند نفس کشیدن باشد؛ یعنی عملی که ما مداوم، اما غالباً ناخودآگاه انجام م یدهیم. جسم ما به تنفس احتیاج دارد. از همین رو زندگیِ روحانی ما برای تغذیه و تقویت شدن با دعای پیوسته طراحی شده است.

مشکل این است که به دلیل تفکر شریعت گرا، اشتباهاً تصور می کنیم که اگر یک برنامۀ خاص دعایی را دنبال نکنیم، به هدف نزد هایم. اگر در مورد دعا بیش از حد «مذهبی » عمل کرده و چنین گمان کنیم که مدت زمان معینی را باید برای انجام این کار اختصاص دهیم )چون شخص دیگری این گونه عمل م یکند(، خود را محکوم م یکنیم. درس مهم در مورد دعا، وضعیت بدنی، زمان یا مکان نیست؛ بلکه یادگیری دعای مداوم در طول روز است؛ با ایمان، همیشه و هر جا، دعا کنید.

این روح القدس است که ما را به زندگی منسجمِ دعایی رهبری می کند.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon