چطور می توانم تغییر کنم؟

چطور می توانم تغییر کنم؟

“و دیگر همشکل این عصر مشوید، بلکه با نو شدن ذهن خود دگرگون شوید. آنگاه قادر به تشخیص ارادۀ خدا خواهید بود؛ ارادۀ نیکو، پسندیده و کامل او.” (رومیان ۱۲ : ۲)

ما بدون خدا و صرفا از طریق مبارزه و تلاش انسانی، قادر به تغییری در زندگی خود نیستیم؛ بلکه این امر، ناامیدی، نفرت از خود، احساس طردشدگی، گناه، نگرانی و یا کارهای نفس را موجب م یشود. ما در مسیح خلقتی تازه گشت هایم (دوم قرنتیان ۵: ۱۷ )، به همین ترتیب همۀ ما م یخواهیم خدا را راضی کنیم. م یخواهیم همان شخصی باشیم که خدا م یخواهد و هما نگونه رفتار کنیم که او م یخواهد، اما برای این که این اتفاق بیفتد، باید نحوهٔ فکر کردن را یاد بگیریم.

تغییر در زندگی شما در نتیجۀ نو شدن ذهنتان توسط کلام خدا صورت می گیرد. تا زمانی که با خدا هم عقیده هستید و به آنچه او می گوید باور دارید، آرام آرام نحوه فکر کردن شما تغییر می کند و سپس سخن گفتن شما و نهایتاً نحوه عملکردتان متفاوت خواهد شد. این روندی است که مرحله به مرحله رخ م یدهد و پیش رونده است. اما زمانی که در حال انجام آن هستید، می توانید همچنان این نگرش را داشته باشید که: «من خوبم و در مسیر درست خود قرار دارم!»

در حالی که تغییر م یکنید، از خودتان لذت ببرید. حینی که از مرحله ای به مرحلهٔ دیگر م یروید، سعی کنید از شرایط کنونی خود لذت ببرید. از سفر لذت ببرید! تمام «زمان اکنون » خود را برای تلاش و رسیدن به آینده، هدر ندهید. آرام باشید. بگذارید خدا، خدا باشد. این قدر به خود سخت نگیرید. تغییر کم کم اتفاق م یافتد، اما در این روند، شما هر روز به او نزدیک تر می شوید.

ما می توانیم هما نطور که هستیم، نزد عیسا بیاییم. او ما را «همان گونه که هستیم » می پذیرد و از ما آنچه را که باید باشیم، م یسازد.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon