کار خداوند در زندگی مردم

کار خداوند در زندگی مردم

این کار ایشان بیش از توقع ما بود، زیرا اول خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا،
خود را در اختیار ما قرار دادند.
– دوم قرنتیان 5:8

یک روز صبح در حالی که وقتم را با خدا به تنهایی می گذراندم به او گفتم: چطور
می توانی درد، کودکان گرسنه، قاچاق انسان، نسل کشی، بی عدالتی، پستی و فقر را در
جهان ببینی و کاری انجام ندهی؟

من این سوال را به عنوان یک شکایت یا برای زیر سوال بردن کمال خداوند مطرح
نکردم، حتی خیلی توقع نداشتم برای سوالم جوابی دریافت کنم، من صرفا سوالم را مطرح
کرده بودم. همان لحظه جواب سوالم آمد: من در درون مردم کار می کنم. من منتظر مردمم
هستم که برخاسته و کاری انجام دهند.

من و شما بخشی از یک ارتش و بخشی از بدن عیسی مسیح هستیم، و این موضوع
خواهان آن است که هر کس کار خود را انجام دهد و به تغییر این دنیا کمک کند. خداوند
می خواهد در درون ما کار کند و او ما را خوانده است تا در محبت خود قرار دهد و به کار
گیرد. در دوم قرنتیان باب هشتم پولس درباره اعضای کلیسای مقدونیه می گوید: زیرا اول
خود را به خداوند تسلیم کردند و بعد طبق اراده خدا )آنها به خواسته شخصیشان توجه
نکردند. هرچه در توانشان بود انجام دادند و خود را به طور کامل به اراده خداوند سپردند(،
خود را در اختیار ما )به عنوان خادم خدا( قرار دادند.

این موضوع من را شگفت زده کرد زیرا آنها فقط پول خود را ندادند، بلکه خودشان را
هم در اختیار خداوند گذاشتند. خداوند ما را خوانده است تا به همین شکل زندگی کنیم. هر
کسی که برای خداوند کار می کند این قدرت را دارد تا تغییر بزرگی ایجاد کند! شما چطور
خود را به خداوند می سپارید تا خادم او باشید؟

بیایید با هم دعا کنیم

خداوندا از تو دعوت می کنم که درون من کار کنی. من می خواهم خود خواهی را کنار گذاشته و
محبت تو را بردارم تا بتوانم برای ایجاد تغییر در این جهان کار کنم.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon