کلام خدا را به کوه ها بگویید

کلام خدا را به کوه ها بگویید

آمین به شما می گویم، اگر کسی به این کوه بگویید، از جا کنده شده، به دریا افکنده شو، و در دل
خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می گوید روی خواهد داد، برای او انجام خواهد شد.
– انجیل مرقس 23:11

در واقع زمانی که عیسی گفت به کوه ها دستور بدهید تا به دریا افکنده شوند. در حال
ایجاد یک تمثیل بنیادین بود.

ما همیشه مشکلات خود را در زندگی به کوه ها تشبیه می کنیم، کلام خدا به ما می آموزد
که با آنها حرف بزنیم. و ما باید یاد بگیریم این کار را با قدرت کلام خدا انجام دهیم.
در انجیل لوقا باب 4 وقتی شیطان تلاش می کرد عیسی را در بیابان وسوسه کند، عیسی
به تمام وسوسه ها با بیان آیات کتاب مقدس واکنش نشان داد. او چندین بار از آیاتی که
دروغ های شیطان را بر ملا می کرد و سر او را می کوبید استفاده کرد. ما هم تمایل داریم این
کار را برای مدتی امتحان کنیم، اما وقتی نمی توانیم خیلی سریع نتایج آن را بینیم، از فرمان
دادن با کلام خدا به مشکلاتمان دست برداشته و دوباره شروع به صحبت با احساساتمان
می کنیم. استقامت و پایداری یک قسمت مهم از به دست آوردن پیروزی در این زمینه است.
بیان کردن کلام خدا قدرتمند و برای غلبه بر مشکلات و موقعیت های منفی ضروری
است. نسبت به ایمانتان آگاه بوده و تا به آخر نسبت به آن مصمم باشید.

بیایید با هم دعا کنیم

روح القدس، هر روزه به من یاد آوری کن تا با استفاده از کلام خدا با کوه های زندگی ام صحبت کنم.
هر بار که شروع به غر زدن می کنم و یا نا امید می شوم بی درنگ مرا قوت ببخش تا با شجاعت و
اعتماد کلام تو را اعلام کنم و کوه ها را به حرکت در آورم!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon