ایمان ما

کتب مقدسه
کتاب مقدس کلام الهام شده خداست، که توسط مردانی که تحت نفوذ روح القدس سخن میگفتند و حرکت میکردند به رشته تحریر در آمده. ما عهد تازه خدا را آنگونه که در کتب عهد جدید( انجیل) آمده است میپذیریم و آن را به عنوان مرجع نهایی ایمان و عمل مورد توجه قرار میدهیم. ( دوم تیموتائوس 3 : 16 ؛ 2 پطرس 1 : 21 و اول تسالونیکیان 2 : 13)

خداوند
خدای ما خدای واحدی است، اما در 3 شخصیت خود را نمایان ساخته. پدر، پسر و روح القدس. ( فیلیپیان 2 : 6 ؛ یوحنا 14:21 – 26) خدای پدر بزرگترین از همه است. منشاء کلمه( لوگوس) و آفریننده.
( یوحنا 14 : 28؛ یوحنا 16:28؛ یوحنا 1 :14)
پسر کلمه ای که جسم پوشید، پسر یگانه، که از ازل با پدر بود.
( یوحنا 1 : 14 ؛ یوحنا 1 : 18 ؛ یوحنا 1 : 1 )
روح القدس که ابدی است، که توسط پدر و پسر فرستاده شده و عمل مینماید ( یوحنا 15 : 26 )

انسان سقوط و رستگاری او
نسان به شباهت خدا آفریده شد؛ اما به حاطر تخطی و سقوط آدم، گناه به جهان وارد شد. زیرا همه گناه کرده اند و از جلال خدا قاصرند. همانطور که نوشته شده، هیچ کس عادل نیست، یکی هم نی. عیسی مسیح( پسر خدا) آشکار شد تا کارهای شریر را خنثی کند. او جان خود را فدا کرد و خونش را داد تا انسان را بازخرید کند و به نزد خدا آورد.
( رومیان 5 : 12 ؛ رومیان 3 : 23 ؛ رومیان 3 : 10 ؛ اول یوحنا 3 : 8 )

نجات هدیه خدا به انسان است، از اعمال و شریعت جداست. و از طریق فیض و ایمان به مسیح عمل میکند. و اعمال ما را مورد قبول خدا میگرداند. ( افسسیان 2 : 8 )

تعمید در آب
خداوند ما عیسی مسیح و تنها برای ایمانداران به او قابل اجراست. این حکم سمبلی است از شناخت ایماندار نسبت به مرگ ، دفن و قیام عیسی مسیح.
( متی 28 : 19 ؛ رومیان 6 : 4 ؛ کولسیان 2 : 12 ؛ اعمال 8 : 36 – 39 )
جمله زیر در هنگام تعمید آب توسط کشیش مورد استفاده قرار میگیرد:
“بر طبق اعتراف ایمانت به عیسی مسیح، پسر خدا و با اقتداری که توسط او به من بخشیده شده، تو را در نام پدر، پسر، و روح القدس تعمید میدهم. آمین”

 تعمید در روح القدس
تعمید در روح القدس، و آتش هدیه ای است از طرف خداوند، بر طبق وعده ای عیسی مسیح به شخصی عطا میشود که تولد تازه داشته و به این مسئله ایمان دارد. این تجربه درونی با نشانی بیرونی و ظاهری (سخن گفتن به زبانهای روح، آنطور که روح القدس قوت سخن گفتن میدهد، ) نیز همراه میباشد.
( متی : 3 : 11 ؛ یوحنا: 14: 16 – 17 ؛ اعمال 1 : 8؛ اعمال 2 : 38 – 39؛ اعمال 19: 1 – 7 ؛ اعمال 2 : 4 )

تقدس
کتاب مقدس تعلیم میدهد که بدون تقدس هیچ کس نمی تواند خدا را ببیند. ما به کار تقدیس کننده خدا به عنوان کاری دائمی و پیش رونده که با توبه ما شروع شده و در انتها به کمال میرسد، ایمان داریم.
( عبرانیان 12 : 14؛ اول تسالونیکیان 5 : 23 ؛ 2پطرس 3 : 18؛ 2 قرنتیان 3 : 18؛ فیلیپیان 3 : 12 – 14؛ اول قرنتیان 1 : 30 )

شفای الهی
شفا برای بیماریهای فیزیکی انسانهاست، توسط قدرت خدا و از طریق دعا و دست گذاشتن بر مریضان امکان پذیر است. این شفا در راستای تعلیم عیسی مسیح و برای هر کسی است که عضو کلیسای جهانی اوست.
( مرقس 16 : 18؛ یعقوب 5 : 14 – 16 ؛ ت.ل پطرس 2 : 24 ؛ متی 8 : 17؛ اشعیاء 53 : 4 – 5)

قیامت مردگان برای داوری و بازگشت عیسی مسیح
فرشتگان گفتند: ” … همین عیسی که از میان شما به آسمان برده شد، باز خواهد آمد، به همین گونه که دیدید به آسمان رفت.” بازگشت او قریب الوقوع است. وقتی او می آید، مردگان در مسیح اول خواهند برخاست: پس از آن ما که هنوز زنده و باقی مانده ایم با آنها در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا ملاقات کنیم.”
( اعمال 1 : 11 ؛ اول تسالونیکیان 4 : 16 – 17 )

پس از داوری او به عنوان شاه شاهان و خدای خدایان به زمین باز خواهد گشت؛ و با هم به همراه مقدسین، که کاهنان و پادشاهان خواهند بود، او هزار سال حکومت خواهد کرد.
( مکاشفه 19 : 16 ؛ مکاشفه 20 : 6 )

جهنم و آتش ابدی
اشخاصی که بدون عیسی مسیح به صورت فیزیکی در گناه مرده اند، بدون امید و برای ابد در دریاچه آتش قرار خواهند گرفت، و دیگر موقعیتی ندارند تا پیغام انجیل را بشنوند و توبه کنند. دریاچه آتش واقعی است. لغات ابدی و جاودانی که در شرح طول مدت تنبیه و مجازات در دریاچه آتش به کار رفته اند کاملاً واقعی و به معنی واقعی خودشان یعنی بی پایان و تا انتها می باشند. و در مقابل مقدسین نیز تا ابد در حضور خدا لذت خواهند برد و شادی خواهند نمود. ( عبرانیان 9 : 27 ؛ مکاشفه 19 : 20؛ مکاشفه 20 : 15 )

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon