ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವುದು ೩-೧

ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವುದು ೩-೧

ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವುದು ೩-೧

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon