ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವುದು ೩-೨

ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವುದು ೩-೨

ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದಿರುವಾಗ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡುವುದು ೩-೨

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon