ຄວາມຫວັງໃນຂ່ວງເວລາທີ່ຍາກລັາບາກ

ທ່ານອາດຈະປະເຊີນກັບເຫດການທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນຊີວິດ ແບບບໍ່ທັນຄາດຄິດແລະທ່ານບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະຮຽນຮູ້ຈາກສະຖານະການນີ້ແລ້ວ ກ້າວຕໍ່ໄປໄດ້ແນວໃດ ຫຼືບາງທີທ່ານອາດກຳລັງທົນທຸກທໍລະມານ ຈາກ ສະພາບທາງກາຍທີ່ ເຈັບປ່ວຍໂດຍບໍ່ມີໂອກາດໄປພົບແພດເພື່ອ ປິ່ນປົວຮັກສາເລີຍ.ຂ້າ ພະ ເຈົ້າ ຮູ້ ຈັກຜູ້ຄົນ ຈໍາ ນວນ ຫຼາຍ ທີ່ ດໍາ ລົງ ຊີ ວິດ ປະ ຈໍາ ວັນ ໂດຍ ບໍ່ ຮູ້ ວ່າ ອາ ຫານ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.ໃນແຕ່ລະມື້ ຈະໄດ້ມາ ຈາກໃສ່

ເມື່ອ ເຮົາ ປະ ເຊີນ ກັບ ຄວາມ ທຸກ ຍາກ ລຳບາກ ທີ່ ຮ້າຍ ແຮງ ເຮົາ ສາມາດ ຖືກ ລໍ້ລວງ ໃຈ ໃຫ້ ຢຸດ ແລະ ຍອມ ແພ້. ສິ່ງດີທີ່ສຸດທີ່ພວກເຮົາ ສາມາດເຮັດໄດ້ຄື ການທີ່ເຮົາມອບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງເຮົາໄວ້ກັບ ພຣະເຈົ້າແລະມີຄວາມຫວັງເຕັມທີ ແຕ່ຄວາມຫວັງທີ່ແທ້ຈິງຄືຫຍັງ?

ຄວາມຫວັງຄືການຄາດຫວັງດ້ວຍຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າສິ່ງດີໆກຳລັງ ຈະເກີດຂື້ນ ຄວາມຫວັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຊື່ອແລະສິ່ງທີ່ເຮົາເຊື່ອໝັ້ນ ເມື່ອເຮົາກ້າທີ່ຈະມີຄວາມຫວັງໃນພຣະເຈົ້າ ຊີວິດຂອງເຮົາກໍຈະເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກແລະຄວາມສຫງົບ.

ສັດຕູຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາສິ້ນຫວັງ ມັນຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກວ່າ ເຮົາສູນເສຍທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງແລ້ວແລະບໍ່ມີ ວິ ທີທາງ ໃດແລ້ວທີ່ຈະນຳ ກັບ ຄືນ ມາໄດ້ , ແຕ່ ພຣະ ເຈົ້າ ຕ້ອງການໃຫ້ເຮົາເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງຄືການເຊື່ອໝັ້ນແລະຄາດຫວັງໃນສິ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈາກພຣະອົງ ພຣະຄຳພີ ກ່າວໄວ້ວ່າ “ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນພະເຈົ້າແຫ່ງຄວາມຫວັງ” ເຕັມໄປດ້ວຍ ຄວາມເມດຕາແລະການເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.(ໂລມ 15:13)

ດາວໂຫລດ
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon