ບອກເຂົາວ່ າເຮົາຮັກເຂົາ

ທ່ານຮັບຄວາມຮັກທີ່ພຣະເຈົ້າມີຕໍ ່ທ່ານໄດ້ບໍ ່?

ພຣະເຈົ້າຊົງຮັກທ່ານ!

ດາວໂຫລດ
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon