പ്രണയ വിപ്ലവം

യാദൃശ്ചികമായി ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല. ഒരു വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതിനർത്ഥം കാര്യങ്ങൾ മാറണം, ആളുകൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മാറാൻ കഴിയില്ല. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയണം: മാറ്റം ആരംഭിക്കുന്നത് എന്നിൽ നിന്നാണ്! ഒരു പ്രണയ വിപ്ലവം ഒരു മികച്ച ആശയം മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ചില ദാരുണമായ അനീതികൾ കാണാൻ പോകുന്നുവെങ്കിൽ, എല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തം ഉൾപ്പെടെ – മനുഷ്യരാശിയുടെ തകർന്ന ഹൃദയത്തിന്റെ ദുരന്തം. പരിഹാരത്തിന്റെ ഭാഗമാകാൻ നമുക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

Download
Love Revolution MALAYALAM
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon