Ариун сүнсээр дүүрэх

Ариун сүнсээр дүүрэх

Та нар ёрын муу атлаа хүүхдүүддээ сайн бэлэг (тэдэнд сайн бэлэг) өгөхөө мэддэг бол тэр тусмаа тэнгэрлэг Эцэг тань Өөрөөс нь гуйгсдад Ариун Сүнсийг өгөх нь лавтай бус уу? гэв. — ЛУК 11:13

Бид бүгд Ариун сүнсээр үргэлж дүүрэн байх хэрэгтэй. Есүст итгэгчид бид бүгд Ариун сүнстэй мөртлөө өөрийгөө бүрэн Түүнд өгөөгүй байж болно. Би ийм байдалтайгаар олон жил явсан бөгөөд амьдрал маань сүүлдээ сүйрч, өдөр тутам ямар ч ялалтгүйгээр амьдарч байсан.

Би Бурханаас “ямар нэг зүйл” хийж өгөөч гэж гуйж, Бурханы төлөвлөгөөг асууж байсан! Би өөртөө юу хэрэгтэй байгаагаа ч мэдэхгүй, харин Бурхан мэдэж байсан. Тэр биднийг хаана ч байсан итгэмжтэй байдаг бөгөөд хэрэгцээтэй байгаа бүх зүйлд хэрэгтэй үед нь тусалдаг.

Би Бурханы Ариун сүнсээр дүүргэгдэх бас Түүний ивээл нигүүслээр дүүргэгдэх хэрэгтэй байсан. Би Бурханаас Өөрийн оршихуйгаар дүүргэж өгөөч, хүчээ өгөөч, та хүслээ биелүүлээч гэж гуйж байсан. Бидэнд Ариун сүнсний хүчээс илүүтэйгээр Түүний хүслийг биелүүлэх нь чухал байдаг. Өөрөө өөртөө бүү найд, та Түүнээс салангид юу ч хийж чадахгүй. (Иохан 15:5)

Өдөр бүр Бурханы Ариун сүнс дүүрэн байхыг гуй, тэгээд Бурхантай илүү ойр байснаар гайхалтай байх болно. Ариун сүнс тань дээр ирснээр Түүний хүчийг хүлээж авах болно. Та итгэснээр Бурханы хүчээр гайхалтайгаар хүчирхэгжих болно.


Ариун сүнсний хүчийг гуйснаар, амьдралд тань Ариун сүнсний хүч дүүрэн байх болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon