Бурханы Хайрыг хүлээж Ав

Бурханы Хайрыг хүлээж Ав

…Учир нь бидэнд өгөгдсөн Ариун Сүнсээр дамжин Бурханы хайр зүрхэнд маань цутгагдсан байдаг. — РОМ 5:5

Библид Бурханы хайр бидэнд өгсөн Ариун сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд асгардаг гэж хэлдэг. Энэ нь Эзэн Ариун сүнсээр дамжуулан бидний зүрх сэтгэлд оршдог. Бид Түүний Хүү Есүс Христэд итгэдэг бөгөөд Түүгээр дамжуулан Бурханы хайрыг авсан. (1 Иохан 4:8)

Бидэнд үнэгүй өгсөн Бурханы хайрыг авчихаад бид нар юу хийж байна вэ гэж өөрөөсөө асуух нь чухал юм. Та өөрийгөө хайрлуулах үнэ цэнэтэй гэж бодохгүй байгаа учраас энэ хайрыг үгүйсгэж байна уу? Таныг шархлуулж, үгүйсгэж байсан бусад хүмүүстэй Бурханыг адилхан гэж бодож байна уу? Түүний хайрыг авсан бол Тэр бидний уналт, сул дорой байдлаас хамаагүй илүү дээр гэдэгт та итгэж байна уу?

Бурханы тусламжтайгаар бид Бурханы хайрыг авснаар хувиа бодож, өөрийгөө төв болгосон өчүүхэн байдлаар бус харин тэнцвэртэй, бурханлаг байдлаар Бурханы бүтээл бол зөвт бөгөөд сайн нь гэсэн хайраар өөрийгөө хайрлах болно.

Бурханы төлөвлөгөө бол: Бид Түүний хайрыг аваад бурханлаг байдлаар өөрийгөө хайрлаж бас бусдыг болон Бурханыг хайрлаж сурах юм.


Бурхан биднийг хайрласнаар бид тэр хайрыг нь зөвхөн өөрөө авах бус бусдад дамжуулан ивээл болгон түгээгээсэй гэж Бурхан хүсдэг.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon