Бурханы өмнө зоригтойгоор ирэх

Бурханы өмнө зоригтойгоор ирэх

Учир нь бидэнд байгаа нь бидний мөхөсдлийг өрөвдөж эс чадах тэргүүн тахилч бус, харин нүгэлгүй атлаа бүх талаар бидэн шиг соригдсон Нэгэн билээ. 16 Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт туслах нигүүлслийг олж, өршөөлийг хүлээн авахын тулд нигүүлслийн хаан ширээнд зоримгоор очицгооё. — ЕВРЕЙ 4:15-16

Есүс ямар ч гэм нүгэл хийгээгүй боловч уруу татлаганд бүх талаар орж байсан учраас хүмүүсийг илүү сайн ойлгодог. Тиймээс Есүс бол Тэргүүн Тахилч учраас Эцэг болон бидний хооронд зуучилж өгснөөр Бид Бурханы хаан ширээний өмнө зоригтойгоор очоод, нигүүсэл хүртэх боломжтой болсон.

Бурхан хүмүүсийн алдаа, сул дорой байдал, бүхнийг чөлөөлөх аргыг бэлдсэн. Бид Түүний Хүү Есүс Христийг хүлээж авснаар бүх гэм нүглээ уучлуулж, аврал авах нь бидний бэлэг байсан юм. Таны хийсэн бүх алдаа Түүгээр дамжуулан уучлагдсан.

Бурханы нигүүсэл гэдэг нь Бурхан бидний гэм нүглийг тоодоггүй гэсэн үг биш юм. Гэм нүгэл нь зовлон болон хүлээс авчирдаг. Тиймээс Бурхан гэм нүглээ гэмш гэж хэлсэн. Бурхан хэзээ ч биднийг буруутгадаггүй, гэхдээ гэм нүглийг бол буруутгадаг. Тэр бурууг ойлгуулсан учраас бид гэмшдэг бөгөөд бидний зан чанар өөрчлөгдөж, Христ дотор эрх чөлөөтэй болдог.

Есүсээс уучлал авсан учраас бид гэмт зан чанараа хаяж, Бурханы нигүүслийн хаант суудлын өмнө зоригтойгоор ирдэг. Амьдралын бүх зүйл дээрээ Бурхантай ойр дотно харилцаатай байх хэрэгтэй.


Бид хамгийн сайнаараа хичээсэн ч алдаа гаргадаг. Бид өөрсдийгөө буруутгаж, шүүж амьдарснаар ариун амьдралаар амьдарч чадахгүй.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon