Бурхан таны талаар юу гэж хэлдэг вэ

Бурхан таны талаар юу гэж хэлдэг вэ

Энэ нь хайрлагдсан Нэгэнийхээ дор бидэнд ивээж өгсөн Түүний нигүүлслийн алдрыг магтуулахын тулд болой. — ЕФЕС 1:6

Сэтгэлээр унаж, өөрсдийн амьдралаа шүүх нь Бурханы хүсэл биш юм. Тэр биднийг Түүний хүүхэд бөгөөд Түүнд таалагддаг гэдгээ мэдээсэй гэж хүсдэг.

Олон дуу хоолой бидэнд хэн гэдгийг хэлж өгөх гэж оролдож байдаг, харин бид Бурхантай ойр байж, Түүнийг илүү сонссоноор Христийн зөвт байдал дотор бид бол тэнгэрлэг Эцэгтээ таалагддаг, хайрлагдсан гэдгийг хэлж өгдөг.

Муу сүнс бол Бурханд хүлээн зөвшөөрөгдөхөд хэцүү гэм нүгэл хийдэг гэж хэлдэг бөгөөд харин Бурхан биднийг Түүний Хүү Есүсээр дамжуулан биднийг хүлээж авсан, хайрлагдсан гэж хэлдэг.

Та өнөөдөр өөрийгөө буруутгаж, гэм нүгэлтэй гэж байгаа бол Бурхан бидний буруу зүйлсийг огт санадаггүй гэдгийг ойлгож аваарай. Тэр бидэнд хэрхэн өсөж, өндийхийг л хэлж өгдөг. Тэр бидэнд ялах боломжтой бөгөөд Түүний хараанд бид маш үнэ цэнтэтэй, Тэр бидэнд үнэхээр хайртай гэдгийг л хэлж өгдөг.


Бид Бурхантай хамт байх тусам өөрийгөө Түүний бүтээсэн гайхалтай хүн гэдгийг улам илүү мэдрэх болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon