Зоригтой Бай

Зоригтой Бай

Тиймд бид хэрэгцээтэй цагт (зөв цагт нь хэрэгтэй байгаа зүйлийг өгдөг) туслах нигүүлслийг олж, өршөөлийг (бидний дутагдлыг хүлээн авсан) хүлээн авахын тулд нигүүлслийн (Гэмтэй бидэнд Бурханы өгсөн) хаан ширээнд зоримгоор очицгооё. — ЕВРЕЙ 4:16

Та бид Бурханд залбирах үедээ Бурханаас гуйгчид биш, харин итгэгчид шиг байдаг. Еврэй 4:16-д бид зоригтойгоор хаан ширээнд очно гэж хэлсэн байдаг бөгөөд гуйж биш зоригтойгоор, дээрэлхүү маягаар биш харин зоригтойгоор очно гэж хэлсэн.

Тэнцвэртэй байхаа мартаж болохгүй. Хүндэтгэлтэй бай, гэхдээ зоригтой. Бурхан дээр итгэлтэй, зоригтой оч. Тэр таны залбиралд дуртай бөгөөд Түүний хүсэл мөн бол биелүүлэхдээ дуртай байх болно.

Итгэгчид бид Бурханы үгийг судалж, Түүний хүслийг мэддэг байх хэрэгтэй. Бид Бурханы үгийг хэдий чинээ их судална, гуйж байгаа зүйлдээ илүү их итгэлтэй, зоригтой байна.

Та бид Бурханы нигүүслийн хаан ширээний өмнө Бурханы үгийг Түүний Хүү Есүс Христийн нэрээр, итгэлтэйгээр гуйсан бүхэндээ итгэлтэй байдаг учир нь гуйсан зүйлээ авах болно гэдэгт итгэдэг. Бид төгс үнэ цэнэтэй учраас биш, Бурхан бидэнд өртэй учраас биш бөгөөд харин Тэр бидэнд хайртай, бидний амьдралд хэрэгцээтэй бүгдийг өгөхийн тулд юм.


Есүс Өөрийн цусаар, бидэнд үнэлэшгүй өв хөрөнгийг бидэнд авч өгсөн. Бид Түүнтэй хамт өв залгамжлагчид болсон учраас зоригтойгоор залбирах хэрэгтэй.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon