Итгэлтэй Хандлага

Итгэлтэй Хандлага

Эзэн Иосефтой хамт байж, түүнд энэрэл хайр, үнэнээр хандаж, тэрээр шоронгийн ахлагчийн нүдэнд тааллыг олжээ. — ЭХЛЭЛ 39:21

Иосеф шударга бусаар шийтгэгдээд хийгээгүй зүйлийнхээ төлөө шоронд байхдаа ч Эзэнтэй хамт, Түүний хүчтэй хамт байж, түүнийг халамжилж байсан. Тэр шоронд орсон боловч Бурхан хамт байж тусалсаар, тийм ч муу нөхцөл байдал биш гэдгийг харуулсан.

Бидний амьдралд ямар ч зүйл тохиолдож байсан бид Бурхан болон бусад хүмүүсийн тусламж байсаар байх болно. (Лук2:52) Амьдралд олон сайн зүйлс тохиолддог, бид бүгдэд нь оролцох албагүй. Эзэн биднийг итгэлтэй байхгүй бол ямар ч зүйл байсан биднийг аз жаргалтай болгохгүй гэж хэлсэн.

Жишээлбэл: бид ажлын ярилцлаганд орохоор явахдаа итгэлгүй, айчихсан очвол ажилд орж чадахгүй. Өөрөөр хэлбэл: ажилд орохоор очихдоо өөрийгөө тэнцэхээр шаардлага хангасан биш гэж үзэж байгаа ч гэсэн Бурхан хүсвэл оруулах болно гэсэн итгэлтэй байвал Тэр туслах болно.

Бурхан амьдралд тулгарч байгаа хэцүү зүйлээс битгий айгаасай гэж хүсдэг. Тэр бүгдийг хянадаг бөгөөд бид Түүнд итгэж хайрлавал бүх зүйлийг хамтдаа сайн байхаар Тэр ажилладаг.


Иосеф хэцүү нөхцөл байдал дунд зөв, сайн хандлагатай байсан. Тэр “итгэлийн хандлагатай” байсан учраас Бурхан хүсэлтийг нь биелүүлсэн.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon