Нигүүсэл бол Зардаг Зүйл биш

Нигүүсэл бол Зардаг Зүйл биш

Мөн дотор нь зогсдог энэхүү нигүүлсэл рүү бид (бидний) Түүгээр дамжин итгэлээр орох (үүд) боломжтой болсон бөгөөд бид (баттай, найдвартай) Бурханы алдрын (Бурханы хүслээр) найдварт баярладаг. — РОМ 5:2

Муу сүнс танд болон надад нигүүслийг худалдаж авч болно гэж бодогдуулахыг хүсдэг. Гэхдээ Бурхан нигүүсэлээ зардаггүй бөгөөд нигүүсэл гэдэг нь зүгээр л бэлэг, хязгааргүй ивээл юм.

Нигүүсэлийг залбирлаар, сайн үйлсээр, Библийг уншсанаар, гэмшиснээр, Чуулганд явснаар авдаггүй. Итгэлээр ч худалдаж авдаггүй. Бурханы нигүүсэл “худалдаж авч болдоггүй”, зүгээр л авдаг зүйл юм.

Бид зөв зүйлийг хийж байж болно, гэхдээ бидний хандлага цэвэр байх хэрэгтэй. Бид Эзэнтэй нөхөрлөж байхдаа Түүнээс ямар нэг зүйл авах байдаг бөгөөд нигүүслээс бодит зүйл рүү хөтлөгддөг. Бидэнээс ямар нэг сайн зүйл авах л ёстой гэж бодож, иймэрхүү урхинд орж болохгүй. Бурханы сайн бол бэлэг учраас бид Түүнд талархаж баярласан сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. Бид Бурханд хайртай учраас ямар нэг зүйл хийдэг болохоос, Түүнээс ямар нэг зүйл авах гэж хийдэггүй.

Эзэнийг эрэлхийлж, Түүнтэй нөхөрлөж байхад бидэнд Түүнийг хайрлаж, Түүнтэй өдөр бүр ойр байхаас илүү зүйлийг хүсэх шаардлагагүй.


Бурханаас ирдэг аврал, сайн зүйлс нь зөвхөн итгэлээр дамжуулан ирдэг бөгөөд хүн өөрөө олж авдаг зүйл биш юм.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon