Танд Сүнсээр “Зуучлах хүч” байгаа

Танд Сүнсээр “Зуучлах хүч” байгаа

Гэхдээ Би та нарт үнэнийг хэлж байна. Миний явах нь та нарт дээр. Би явахгүй бол Туслагч та нар дээр ирэхгүй. Харин Би явбал Түүнийг та нар дээр илгээнэ. — ИОХАН 16:7

Бид Есүстэй хамт махан биеэрээ алхаж байсан бол ямар гайхалтай байх бол. Гэхдээ Есүс дагалдагчиддаа Тэрээр өөрөө явбал илүү сайн, яагаад гэвэл Түүнийг явахаар Ариун сүнс илгээгдэж, итгэгч нэг бүртэй цуг байх болно гэж хэлсэн. Эмэгтэй хүн хүүхдээ төрүүлэх мөчдөө их зовдог ч, төрсний дараа үнэхээр баярладаг. Үүнтэй адил Түүнийг явахад харамсалтай боловч тэд дараа нь баярлах болно гэж хэлсэн.

Есүс тэдэнд Ариун сүнсний алдарыг харсны дараа, Түүний нэрээр залбирснаар гайхалтай боломжууд нээгдэж байгааг хараад, тэдний бодол өөрчлөгдөх болно гэж хэлсэн. Тэр Өөртөө итгэж байгаа хүн бүрт “Зуучлах хүчээ өгсөн” бөгөөд Түүний нэрээр хуулийн зөвтгөгч болно. Түүний нэр, Түүний байгаа газрыг бас Түүнийг төлөөлөх болно.

Есүс угаасаа төгс байсан. Тэр Аавын таалалд нийцсэн, тийм болохоор залбирахаас өмнө бид ч бас төгс, зөв зан чанартай байх хэрэгтэй гэж өөрсдийгөө зовоох хэрэггүй. Есүсийн нэрээр Эцэг дээр ирэхдээ бид гэм нүглээ гэмшиж, Түүнээс уучлал авч, Түүнд хүссэн болгоноо хэлэх боломжтой.


Есүсийн нэрээр бид итгэлтэйгээр залбирч байхад мөнхийн улсаас бидний залбирлыг анхааралтай сонсох болно.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon