Та тэвчээрээ хөгжүүлэх ёстой

Хатуужил нь төгс үйл байг. Тэгвэл та нар төгс [ямар ч өө сэв, согоггүй], бүтэн юугаар ч дутахгүй [ард түмэн] байна. Иаков 1:4

Бид Бурханд хандан «Намайг өөрчлөөч» гэж хэлэхдээ бидэнд шаардлагатай байгаа бүх өөрчлөлт нэг шөнийн дотор явагддаггүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Харин Бурхан эсэргүүцлийг биднийг өөрчлөгдөж, өсөх боломж болгон ашиглах гэж байна.

Өөрчлөгдөж, эсрэг байдалтай тулгарч байхдаа тэвчээртэй байх нь ямар чухал болохыг Иаков 1-р бүлэгт хэлдэг. Тэвчээр бол зөвхөн сорилт дунд өсөн хөгждөг Ариун Сүнсний үр жимс бөгөөд бидэнд маш хэрэгтэй шинж чанар юм. Бид энэ шинж чанарыг эзэмшвэл төгс, бүрэн дүүрэн болж, юугаар ч дутагдахгүй гэж Бичээс хэлсэн. Ямартай ч, бид ямар нэг бэрхшээлийг туулж гарахаас нааш, тэвчээрийг олж авах өөр арга байхгүй.

Хэрэв бид Бурханд үйлчилснээр ертөнцийг өөрчилж, бүхнийг ялан дийлдэг христэд итгэгч болохыг үнэхээр хүсэж байгаа бол хүч сорьсон зарим нөхцөл байдлыг туулж гарах нь гарцаагүй. Таныг унагахын тулд диавол өөрт нь олдсон боломж бүрийг ашиглах болно. Гэсэн ч Бурхан, таны дайснаас илүү агуу бөгөөд аливаа сорилтын дундуур таныг ялалт байгуулан гаргаж чадна.

Иймээс өнөөдөр эсэргүүцэлтэй тулгарсан ч танаар дамжуулан ажиллах боломжийг Бурханд олго. Таны тэвчээр өсөн нэмэгдэх тусам та илүү аугаа ялалтын амьдралаар амьдрах болно.

Залбирлын эхлэл

Эзэн, намайг өөрчлөхийг Танаас гуйж байна. Ингэхийн тулд би сорилт бэрхшээлийг даван туулах хэрэгтэй болно гэдгийг мэдлээ. Тэсвэр тэвчээртэй болж, Христ дотор бүрэн хөгжихийн тулд сорилттой тулгарах үед надад тэвчиж, шаргуу байх хүч чадлыг өгөөч.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon