Хангалттайгаар барахгүй

Хангалттайгаар барахгүй

Зүрх маань биднийг яллах ямар ч зүйлд тэгэх болно. Учир нь Бурхан, бидний зүрхнээс аугаа бөгөөд бүхнийг мэддэг. — 1 ИОХАН 3:20

Олон итгэгчдийн хувьд гэм буруу болон буруутгал хамгийн том асуудал байдаг. Сатаныг баярлуулдаг зүйл бол бидний сэтгэл санаа муу байх юм. Тэр бидэнд хэр зэрэг явсныг сануулахыг хүсдэггүй, харин хэр хол явах ёстой гэдгийг байнга сануулдаг.

Дайсан дайрах үед та Түүнд “Би хаана байх хэрэгтэйгээ мэдэхгүй, гэхдээ Бурхан минь, та намайг хаана байх ёстой байсан тэр газарт байлгаагүйд баярлалаа. Би зүгээр ээ, замдаа явж л байна” гэж хэлээрэй.

Давид шиг бид Эзэн дотор өөрсдийгөө урамшуулдаг байх хэрэгтэй. (1 Самуел 30:6) Бидний хэн нь ч төгс байдалд хүрээгүй. Ариун сүнсээр дамжуулан ариусах ажил явагдсаар байгаа бөгөөд бид энэ үйл явц дунд баяр хөөртэйгөөр амьдрах хэрэгтэй.

Библи бидэнд Есүс Христийн цусаар дамжуулан бид бүх гэм нүглээ (шийтгэлээс бүрмөсөн чөлөөлөгдсөн) бүрмөсөн уучлуулсан гэж заадаг. Бид өөрийнхөө цусыг гэм нүглийнхээ төлөө өргөх шаардлагагүй болсон. Тэр бидний өмнөөс бүгдийг хийсэн.

Есүс бидний өмнөөс хийсэн учраас хэрэгтэй бүх зүйлийг хийчихсэн. Тэр таныг бүрмөсөн уучилчихсан. Таны хийх зүйл бол хүлээж авахад л болно. Бүрэн уучлагдаад, бүрэн эрх чөлөөг ав!


Муу сүнс бодлыг тань гэм нүгэлтэй, үнэ цэнэгүй гэсэн бодлоор бүү дүүргэг. Та өөрийгөө Есүс Христээр дамжуулан Бурханд зөвт болгогдсон гэж харж эхлээрэй.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon