Хэл ярихуйн бэлэг

Нөгөөд нь олон янзын хэл ярихуйг, – 1 Коринт 12:10

Христийн бие махбодын зарим итгэгч нар магадгүй бусад итгэгч нараас илүү Сүнсний бэлгүүдийг хэрэглэдэг гэдгээрээ алдартай байдаг. Зарим сүмүүд Сүнсний баптисм, Сүнсний бэлгүүдийн талаар болон тэдгээр бэлгүүдийн тогтмол хэрэглээг харах талаар заадаг байхад, зарим сүм нь тэдгээрийн талаар огтхон ч заадаггүй эсвэл тэдгээр бэлгүүд нь өнөө үеийн Христ итгэлд боломжтой байдаг гэдэгт ч итгэдэггүй билээ. Тэдгээр бэлгүүд нь гарцаагүй Судрын нэг хэсэг бөгөөд Есүс Христийн доторх бүх итгэгч нараар судлагдаж, эрэлхийлэгдэх хэрэгтэй.

Хэл ярихуйгаар ярина гэдэг нь сүнсний хэлээр ярихыг хэлдэг, ярьж буй хүн болон бусад хүмүүс магадгүй ойлгодоггүй ч, Бурхан ойлгодог юм. Энэ нь хувийн залбирал болон Бурхантай нөхөрлөх нөхөрлөлд хэрэглэгддэг бөгөөд энэ нь хэсэг бүлэг хүмүүс цугларсан орчинд илүү ашиг тустай боловч тайлбарлагч сүнсний бэлэг нь заавал дагалдсан байх ёстой (1 Коринт 14:2, 27-28 харах).

Сүнсний бэлгийг үл ойшоох нь зарим газарт бэлгүүдийг хэтэрхий ихээр хэрэглэх болон бэлгүүдийг буруугаар хэрэглэх үүд хаалгыг хааж болох боловч энэ нь бас хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд нь амин чухал хэрэгтэй байгаа тоолж баршгүй ивээлүүдийг хүлээн авах үүд хаалгыг нь ч бас хааж болдог билээ.

1 Коринт 14:18-д Би та бүгдээс илүүгээр хэл ярихуйгаар ярьдаг тул Бурханд талархдаг хэмээн Паул хэлсний адил би ч бас хэлнэ. Би хэл ярихуйгаар их ярьдаг, яагаад гэвэл энэ нь намайг сүнсний хувьд хүчирхэгжүүлдэг, Бурхантай хамт байх миний ойр дотно байдлыг ихэсгэдэг, Түүний дуу хоолойг улам бүр тодорхой сонсох чадварыг надад өгдөг.

Паул хэл ярихуйгаар ярьдаг байсан нь тодорхой харагддаг. Пентэкостын Өдөр Ариун Сүнсээр дүүрсэн 120 дагалдагч нар бүгдээрээ бусад хэлээр ярьсан. Үйлс номонд бүртгэгдсэн Ариун Сүнсний баптисмыг хүртсэн бусад итгэгч нар хэл ярихуйгаар ярьж байсан. Тэгвэл яагаад та бид хоёр энэхүү Сүнсний бэлгийг хэрэглэхгүй гэж?

ӨНӨӨДӨР ТАНД ХЭЛЖ БУЙ БУРХАНЫ ҮГ:

Ариун Сүнсний бэлгүүдэд нээлттэй бай, шинэ зүйлүүдийг сурахдаа хэзээ ч бүү хаалттай бай.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon