Шинэ Өдөр

Шинэ Өдөр

Тиймээс хэн нэг нь (амжилттайгаар) Христ (Мэссайа) дотор байвал тэрээр шинэ бүтээл (бүхэлдээ шинэ бүтээл) мөн. Харагтун, хуучин нь өнгөрч (хуучин зан, сүнсний байдал), шинэ болсон байна! — 2 КОРИНТ 5:17

“Шинэ бүтээл” учраас та Христийн шинэ амьдралдаа хуучин зүйлсээ битгий оруул. Та бол Христтэй хамт шинэ амьдрал авсан шинэ бүтээл юм. Та Бурханы Үгээр өөрийн оюун бодлоо шинэчлэх хэрэгтэй. Сайн зүйлс таны амьдралд тохиолдох болно.

Амьдралаа эерэгээр бодож эхэл. Энэ нь та хүссэн зүйлээ бодоод л авна гэсэн үг биш юм. Хүн болгоны амьдралд Бурханы төлөвлөгөө байгаа, бид өөрсдийн бодол болон үгээрээ Түүнийг удирдаж чадахгүй. Түүний хүсэл болон төлөвлөгөөний дагуу ярьж боддог байх нь чухал юм.

Та Бурханы төлөвлөгөө юу болохыг мэдэхгүй байгаа бол “Би Бурханы төлөвлөгөө мэдэхгүй байна, гэхдээ Тэр надад хайртай, хамгийн сайныг хийж би ивээгдэх болно” гэж бодоход л болно.
Бурхан ажлаа сайн хийж, бүрэн дүүрэн дуусгах болно. (Филиппой 1:6) Таны бодсоноор хурдан болохгүй, та сэтгэлээр унасан хэдий ч Бурхан ажлаа хийсээр байгаа, Тэр таныг хэзээ ч орхихгүй, хаяхгүй гэдгийг үргэлж сана.


Есүс таныг чөлөөлж, амьдралд тань сайн зүйлүүдийг өгч, баяр хөөртэй байлгах болно. Бурханд итгэж, Түүний үгээр оюун бодлоо шинэчил.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon