Požehnaj a nepreklínaj

Dobrorečte tým, čo vás prenasledujú [ktorí sú zlí vo svojom postoji voči vám], dobrorečte a nezlorečte! RIMANOM 12:14

Boh nás vo svojom Slove vyučuje, aby sme druhým odpúšťali a potom ich žehnali. V Rimanom 12:14 slovo žehnať znamená „dobré hovoriť“. Prejavovať milosrdenstvo ľuďom, ktorí si ho nevyhnutne nezaslúžia. My sa máme za nich modliť, aby boli požehnaní. Máme prosiť Boha, aby im priniesol pravdu a zjavenie o akýchkoľvek zmenách, ktoré je potrebné urobiť v ich postoji, správaní, aby im pomohol prísť na miesto pokánia, kde by mohli byť oslobodení od svojich hriechov.

Pomsta hovorí: „Zlé si so mnou zaobchádzal, tak ja budem zle zaobchádzať s tebou.“ Milosrdenstvo hovorí: „Zlé si so mnou zaobchádzal, takže ti odpustím a budem sa k tebe správať tak, ako keby si mi nikdy neublížil.“ Aké požehnanie to je, že môžeme milosrdenstvo dávať ale aj prijímať. Udeľte milosrdenstvo a dostanete milosrdenstvo.

Milosrdenstvo je Božia vlastnosť, ktorá sa prejavuje v tom, ako On zaobchádza s Jeho ľudom. Milosrdenstvo k nám prichádza vtedy, keď si zaslúžime byť vyhnaní. Milosrdenstvo znamená pre nás dobro vtedy, keď si zaslúžime súd. Milosrdenstvo nás prijíma a žehná nám vtedy, keď si zaslúžime byť plne odmietnutí. Milosrdenstvo chápe naše slabosti a nesúdi nás.

Keď si naozaj ceníme milosrdenstvo, ktoré nám preukázal Boh, potom rýchlo prejavíme milosrdenstvo aj iným ľuďom.


Sila odpustenia nebude nikdy fungovať, ak povieme, že odpúšťame, ale potom sa otočíme a preklíname previnilca svojim jazykom alebo o tom rozprávame s ostatnými.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon