Pag-Asa Sa Panahon Ng Kagipitan

Dumadaan ka ba sa isang mahirap na sitwasyon? Maaaring ikaw ay humaharap sa isang trahedya, isang problemang pangkalusugan, o kaya ay pangangailangang materyal. Ayaw ng Diyos na harapin mong mag-isa ang labanang ito. Sa halip, ang isang pinakamahalagang hakbang na dapat mong gawin ay magtiwala sa Diyos, yamang ating nalalaman na Siya ay kasama natin kung kaya tayo ay mayroon pa ring pag-asa sa buhay.

Anuman ang iyong pinagdadaanan, ang aklat na ito ay tuturuan kang magkaroon ng pag-asa upang huwag kang tuluyang sumuko. Kung sa bagay, ang Diyos ay “Diyos ng pag-asa” (Roma 15:13), at Siya ang makapagbabago ng iyong sitwasyon tungo sa ikabubuti nito.

Download
Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon