இயேசுவிடம் இருப்பது நமக்குத் தேவை

இயேசுவிடம் இருப்பது நமக்குத் தேவை

ஞானத்தையும் உணர்வையும் அருளும் ஆவியும், ஆலோசனையையும் பெலனையும் அருளும் ஆவியும், அறிவையும் கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற பயத்தையும் அருளும் ஆவியுமாகிய கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவர்மேல் தங்கியிருப்பார். (ஏசாயா 11:2)

தங்கள் வாழ்வில், அவருடைய பிரசன்னத்தின் மகிமையை வெளிப்படுத்தும் மக்களைக் கடவுள் தேடுகிறார். ஒவ்வொரு சிறிய விஷயத்திலும் அவருக்குக் கீழ்ப்படிகிறவர்களாக இருப்பவர்கள். கீழ்ப்படிதல், நம் மனசாட்சியை அசுத்தப்படுத்துவதைத் தடுக்கிறது மற்றும் கடவுளின் மகிமைக்காக நம்மை வாழ வைக்கிறது.

இன்றைய வசனம் இயேசுவைப் பற்றிய தீர்க்கதரிசனம் என்பதை நாம் அறிவோம். ஆனால் இயேசுவின் ஆவி நம்மில் வாசமாயிருந்தால், நம்மில் வாழ்ந்தால், அவர் மீதுள்ள அனைத்தையும் நாம் அனுபவிப்போம். நமக்கு ஞானம், புரிதல், அறிவுரை, வல்லமை, அறிவு ஆகியவை இருக்கும்.

இந்த நற்பண்புகளின் முன்னிலையில் சிக்கல்கள் கரைந்து விடும். ஆவியானவரின் வழிநடத்துதலுக்குக் கீழ்ப்படிந்தால் நாம் குழப்பத்தில் வாழ வேண்டியதில்லை. நாம் பயபக்தியோடும், பணிவோடும் இருந்தால், கர்த்தர் நமக்கு விரைவான ஆலோசனையையும், ஞானத்தையும், புரிந்துகொள்ளுதலையும், வல்லமையையும் தருவார்.

புரிந்து கொள்ள விரும்புபவர்கள், கடவுளிடமிருந்து கேட்க விரும்புபவர்கள், ஞானத்தையும் அறிவையும் தங்களுக்கு வேண்டும் என்று விரும்புபவர்கள் கடவுள் மீது பயபக்தியும், பயமும் கொண்டிருக்க வேண்டும். பயபக்தியான பயம் என்பது கடவுளை கடவுளாய் அறிந்து கொள்வது. அவர் நம்மை அவருடைய நண்பன், மகன் மற்றும் மகள் என்று அழைக்கிறார். ஆனால் நாம் அவரை மதிக்க வேண்டும் மற்றும் மரியாதைக்குரிய கீழ்ப்படிதலுடன் அவரை மதிக்க வேண்டும்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுள் உங்களிடம் செய்ய சொல்லும் எதுவும் உங்கள் சொந்த நன்மைக்காகவே. எனவே இன்றும், ஒவ்வொரு நாளும் அவருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon