கடவுளைத் தேடுங்கள்

கடவுளைத் தேடுங்கள்

சிலர் வந்து, யோசபாத்தை நோக்கி: உமக்கு விரோதமாய் ஏராளமான ஜனங்கள் கடலுக்கு அக்கரையிலிருக்கிற சீரியாவிலிருந்து வருகிறார்கள்; இதோ, அவர்கள் எங்கேதியாகிய ஆசாசோன்தாமாரில் இருக்கிறார்கள் என்று அறிவித்தார்கள். அப்பொழுது யோசபாத் பயந்து, கர்த்தரைத் தேடுகிறதற்கு ஒருமுகப்பட்டு, யூதாவெங்கும் உபவாசத்தைக் கூறுவித்தான். (2 நாளாகமம் 20:2-3)

யோசபாத் ராஜா கடவுளிடமிருந்து கேட்க வேண்டியிருந்த போது, அவர் தனது யூதா ராஜ்யம் முழுவதிற்கும் உபவாசத்தை அறிவித்தார். எல்லா மக்களையும், இறைவனிடம் முழு மனதுடன் உதவி கேட்பதற்காகக் கூட்டினார்.

யோசபாத் கடவுளுக்குத் தம்முடைய நேர்மையையும், தனக்கு தேவன் தேவை என்பதைக் காட்டுவதற்காகவும் உபவாசத்தை அறிவித்தார். நீங்கள் கடவுளிடமிருந்து கேட்க வேண்டும் என்றால், உணவைத் தவிர்த்து விட்டு, அந்த நேரத்தை கடவுளைத் தேடுவதற்கு எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். தொலைக்காட்சியை அணைத்துவிட்டு, அதைப் பார்ப்பதற்குப் பதிலாக கடவுளுடன் நேரத்தைச் செலவிடுவது என்பது மோசமான யோசனையல்ல, நண்பர்களுடன் வெளியே செல்வதற்குப் பதிலாக அவர்களின் ஆலோசனைகளையும், கருத்துகளையும் கேட்பதற்குப் பதிலாக வீட்டில் சில மாலை நேரங்களில் தேவனைத் தேடுவது என்பது மோசமான யோசனையல்ல. தேவனிடமிருந்து கேட்பதன் முக்கியத்துவத்தை நீங்கள் புரிந்துகொண்டிருக்கிறீர்கள் என்பதை இந்த ஒழுக்கங்களும் பிறவும் நிரூபிக்கின்றன.

சிலர் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது மட்டுமே கடவுளை ஆர்வத்துடன் தேடுகிறார்கள், ஆனால் நாம் எப்போதும் அவரைத் தீவிரமாகத் தேட வேண்டும். பலருக்கு பல பிரச்சனைகள் இருப்பதற்குக் காரணம், அவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும்போது மட்டுமே அவரைத் தேடுவதுதான். கடவுள் ஒருமுறை, சிலருடைய பிரச்சனைகளை அவர் நீக்கிவிட்டால், அவர்கள் தன்னைத் தேட மாட்டார்கள் என்று எனக்குக் காட்டினார். அவர் கூறினார், “நீங்கள் எப்போதுமே தேவையுடன் இருப்பதைப் போல என்னைத் தேடுங்கள், பின்னர் நீங்கள் உண்மையில் மிகவும் தேவையுடன் இருப்பதைக் காண மாட்டீர்கள்.” இது நல்ல அறிவுரை என்று நான் நினைக்கிறேன், ஒவ்வொரு நாளும் இதைப் பின்பற்றுமாறு உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: கடவுளைத் தேடுவதற்கு, நீங்கள் சிரமத்தை சந்திக்கும் நேரம் வரை காத்திருக்காதீர்கள்; அவரை எப்போதும் தேடுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon