கடவுள் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துகிறார்

கடவுள் எல்லாவற்றையும் பயன்படுத்துகிறார்

மேலும் நாம் அனைவரும் தேவனுடைய குமாரனைப்பற்றும் விசுவாசத்திலும் அறிவிலும் ஒருமைப்பட்டவர்களாகி, கிறிஸ்துவினுடைய நிறைவான வளர்ச்சியின் அளவுக்குத்தக்க பூரண புருஷராகும்வரைக்கும்,. பரிசுத்தவான்கள் சீர்பொருந்தும்பொருட்டு, சுவிசேஷ ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும், கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையானது பக்திவிருத்தி அடைவதற்காகவும். (எபேசியர் 4:11-12)

கடவுள் நம்மிடம் பேசும் வழிகளில் ஒன்று, மக்கள் மூலம். அப்படிப்பட்ட மக்கள் சில சமயங்களில் நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் சில சமயங்களில் அவர்கள் போதகர்கள், ஆசிரியர்கள், சுவிசேஷகர்கள், அப்போஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளாக இருக்கிறார்கள். அவர்களை அவர் நம் வாழ்வில் வைக்கிறார். இன்றைய வசனம் கூறுவது போல், “பரிசுத்தவான்களை முழுமையாக ஆயத்தப்படுத்துவதற்காக” விசுவாசிகளுக்கு உதவுவதற்கும், கட்டியெழுப்புவதற்கும் கடவுள் இந்த மக்களுக்கு, வரங்களை பரிசாக அளித்திருக்கிறார்.

கடவுள் எனக்குக் கொடுத்த வரங்களில் ஒன்று அவருடைய வார்த்தையைக் கற்பிக்கும் வரம். கற்பிக்கும் வரம் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருந்த போதிலும், கடவுள் உண்மையில் அதை மற்றவர்களின் நலனுக்காக என்னிடம் கொடுத்தார். என்னைப் பிடிக்கவில்லை, நான் கற்பிக்கும் விதம் பிடிக்கவில்லை அல்லது கடவுள் என்னை ஊழியத்திற்கு அழைத்தார் என்று நம்பவில்லை என்று சிலர் முடிவு செய்கிறார்கள். அவர்கள் இப்படிச் செய்யும் போது, பரிசுத்த ஆவியானவர் தங்கள் வாழ்க்கையில் செய்யக்கூடிய வேலையை அவர்கள் தணிக்கிறார்கள். என் மூலமாக அல்ல, ஆனால் அவர் தாமே என்னில் பாய்வதற்குத் தேர்ந்தெடுத்தார்.

என் விஷயத்தில் என்ன உண்மையோ அதுவே மற்ற ஊழியர்களுக்கும் பொருந்தும். கடவுள் அவர்களுக்கு மதிப்பு மிக்க பரிசுகளை வைத்திருக்கிறார். இந்த பரிசுகளுக்கு தங்கள் இருதயத்தை திறக்கும் சிலர் எப்போதும் இருப்பார்கள். மற்றவர்கள் அப்படி செய்ய மாட்டார்கள். பலதரப்பட்ட மக்களிடமிருந்து கடவுளுடைய வார்த்தையைப் பெற நாம் கற்றுக் கொள்ள வேண்டும். கடவுள் பயன்படுத்தத் தேர்ந்தெடுக்கும் பாத்திரத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தும்போது, அந்தப் பாத்திரத்தின் மூலம் அவர் நமக்குக் கொடுக்க விரும்புவதில் கவனம் செலுத்த தவறி விடுகிறோம்.

கடவுள், அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் நபர் மூலமாக உங்களுடன் பேச அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும், அவருடைய வார்த்தையை உங்களிடம் பேச அனுப்பும் ஒருவரை நிராகரிப்பதன் மூலம் அவரிடமிருந்து வரும் செய்தியை எதிர்க்க வேண்டாம் என்றும் நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன்.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளுடைய வார்த்தை: உங்கள் நன்மைக்காக பலதரப்பட்ட மக்களையும், கடவுள் அவர்களுக்கு அளித்துள்ள வரங்களையும் அனுபவிக்க கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon