“நன்றி” சொல்லுங்கள்

“நன்றி” சொல்லுங்கள்

கர்த்தரைத் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்றுமுள்ளது! (1 நாளாகமம் 16:34)

நன்றி செலுத்துவது நம் வாழ்வின் வழக்கமான பகுதியாக இருக்க வேண்டும். இது கடவுள் பேசக்கூடிய சூழ்நிலையை உருவாக்கும் ஒன்று; இது ஒரு வகையான பிரார்த்தனை, அது தூய்மையான மற்றும் எளிதான இயற்கையான வழியில் நம்மிலிருந்து வெளியேற வேண்டும். நாம் ஒவ்வொரு மாலையும் நேரத்தை ஒதுக்கி, அந்த நாளில் அவர் நமக்கு உதவிய காரியங்களுக்காக கடவுளுக்கு நன்றி செலுத்தலாம், ஆனால் அவர் நம் வாழ்வில் வேலை செய்வதை அல்லது நம்மை ஆசீர்வதிப்பதைப் பார்க்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நாம் நன்றியுணர்வின் எளிய ஜெபங்களைத் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, “தேவனே, நல்ல இரவு உறக்கத்திற்கு நன்றி” அல்லது “கடவுளே, பல் மருத்துவர் இன்று எனக்கு கொடுத்த சிகிச்சை நான் நினைத்தது போல் வலிக்கவில்லை என்பதற்கு நன்றி” அல்லது “அப்பா, இன்று நல்ல முடிவுகளை எடுக்க எனக்கு உதவியதற்கு நன்றி” அல்லது “ஆண்டவரே, என்னை உற்சாகப்படுத்தியதற்கு நன்றி.”

தேவன் எப்பொழுதும் நமக்கு நல்லவர், எப்போதும் உண்மையுள்ளவர், மேலும் சாத்தியமான எல்லா வழிகளிலும் நமக்கு உதவுவதற்காக நம் வாழ்வில் எப்போதும் விடாமுயற்சியுடன் செயல்படுகிறார். நாம் அவரைப் பாராட்ட வேண்டும், அவர் நமக்காகச் செய்கிற அனைத்தையும் அவருக்குத் தெரியப்படுத்துவதன் மூலம் நாம் பதிலளிக்க வேண்டும். நாம் கடவுளுக்கு நம் இருதயங்களில் மௌனமாக நன்றி செலுத்த வேண்டும், மேலும் நமது நன்றியை உரக்கக் கூற வேண்டும், ஏனென்றால் அது தேவன் தம் அன்பை நம்மிடம் வெளிப்படுத்த உதவுகிறது.


இன்று உங்களுக்கான கடவுளின் வார்த்தை: நீங்கள் கடவுளிடம் எதையும் கேட்பதற்கு முன் இருபது விஷயங்களுக்காக இன்று கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள்.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon