பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை “செய்வதிலிருந்து” “இருப்பதற்குள்ளாக” அழைத்துச் செல்லட்டும்

பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை "செய்வதிலிருந்து" "இருப்பதற்குள்ளாக" அழைத்துச் செல்லட்டும்

பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களை “செய்வதிலிருந்து” “இருப்பதற்குள்ளாக” அழைத்துச் செல்லட்டும்

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon