అన్నిటి కంటే దేవుని స్వరమును ఘనపరచండి

అన్నిటి కంటే దేవుని స్వరమును ఘనపరచండి

యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవా వానికి ఆశ్రయముగా ఉండును. (యిర్మీయా 17:7)

మన జీవితాల్లో దేవుని సన్నిధిని స్వాగతించే ఒక దృక్పథం ఏమిటంటే, ఆయనను అందరికంటే మరియు అన్నిటికంటే గౌరవించే వైఖరిని కలిగి యుండాలి. మన దృక్పథాలు ఇలా చెప్పాలి: “దేవా, ఎవరైనా నాకు ఏమి చెప్పినా, నేను ఏమి అనుకున్నా, నేను ఏమి తలంచినా, నా స్వంత ప్రణాళిక ఏమైనప్పటికీ, మీరు ఏదైనా చెప్పడం నేను స్పష్టంగా విని, అది నువ్వే అని నాకు తెలిస్తే, నేను నిన్ను గౌరవిస్తాను- మరియు అన్నిటి కంటే మించి మీరు చెప్పేదానిని గౌరవిస్తాను.”

కొన్నిసార్లు మనం దేవుడు చెప్పేదానికంటే ప్రజలు చెప్పేవాటికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తాం. మనం శ్రద్ధగా ప్రార్థించి, దేవుని నుండి విని, ఆపై మన చుట్టూ ఉన్న వ్యక్తులను వారు ఏమనుకుంటున్నారో అడగడం ప్రారంభించినట్లయితే, మనం వారి మానవ అభిప్రాయాలను దేవుని కంటే ఎక్కువగా గౌరవిస్తాము. అలాంటి దృక్పథం మనం దేవుని స్వరాన్ని స్థిరంగా వినకుండా అడ్డుకుంటుంది. మనం ఎప్పుడైనా దేవుని నుండి వినగలిగే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవాలనుకుంటే మరియు ఆయన ఆత్మ ద్వారా జీవిత మార్గంగా నడిపించబడాలంటే, మనం చాలా మంది వ్యక్తుల నుండి చాలా అభిప్రాయాలను వినడం మానేసి, దేవుడు మన హృదయాలలో నిక్షిప్తం చేసిన జ్ఞానాన్ని విశ్వసించడం ప్రారంభించాలి. మంచి సలహాను స్వీకరించడానికి ఒక సమయం ఉంది, కానీ ప్రజల ఆమోదం అవసరం అయితే మనల్ని దేవుని చిత్తానికి దూరంగా ఉంచుతుంది.

మనం దేవుని నుండి వినగలిగే సామర్థ్యం లేదని మనం భావించాలని సాతానుడు కోరుకుంటాడు, కానీ అది నిజం కాదని దేవుని వాక్యం చెబుతోంది. పరిశుద్ధాత్మ మనలో నివసిస్తాడు, ఎందుకంటే మనం వ్యక్తిగత మార్గంలో ఆత్మచేత నడిపించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు మరియు ఆయన మనలను నడిపిస్తున్నప్పుడు మరియు మార్గదర్శకం చేస్తున్నప్పుడు మనకోసం తన స్వరాన్ని వినాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు.

నేటి వచనంలో, మనం ఆయన వైపు చూసినప్పుడు మనం ఆశీర్వదించబడతామని దేవుడు చెప్పాడు. యిర్మీయా 17:5-6 ప్రకారం, కేవలం స్త్రీ పురుషుల బలహీనతను విశ్వసించే వారికి తీవ్రమైన పరిణామాలు వస్తాయి, అయితే ప్రభువును విశ్వసించి గౌరవించే వారు ధన్యులు. దేవుని మాట వింటే మంచి జరుగుతుంది. ఆయన మన బలం కావాలని కోరుకుంటున్నాడు మరియు మనం అన్నిటికంటే ఆయన వాక్యాన్ని గౌరవించాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఇతరులు చెప్పవలసిన దానిని వినండి కాని దేవునిని ఆలకించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon