అవును మరియు కాదు

అవును మరియు కాదు

మీలో ఏ మనుష్యుడైనను తన కుమారుడు తన్ను రొట్టెను అడిగినయెడల వానికి రాతినిచ్చునా? చేపను అడిగినయెడల పామునిచ్చునా? మీరు చెడ్డ వారై యుండియు మీ పిల్లలకు మంచి యీవుల నియ్య నెరిగి యుండగా… (మత్తయి 7:9–10)

సరైన విషయాలు అడగడం తెలుసుకోవటానికి మనం ఎల్లప్పుడూ తెలివిగా ఉండము, కాని మనం రొట్టె అడిగితే దేవుడు మనకు రాయి ఇవ్వడు మరియు మనం చేపలు అడిగితే పాము ఇవ్వడు అని నేటి వచనం వాగ్దానం చేస్తుంది. మనం రొట్టె కోసం అడుగుతున్నామని భావించే సందర్భాలు ఉన్నాయి, వాస్తవానికి మనం రాయి కోసం అడుగుతున్నాము. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సరైనదని మనం నిజంగా విశ్వసించే దాని కోసం మనం అడుగుతూ ఉండవచ్చు, కానీ అలాంటి అభ్యర్థనను మంజూరు చేయడం ఆయన మనకు ఇవ్వగలిగే చెత్త విషయం అని దేవునికి తెలుసు.

మనకు తెలియకుండానే, మనకు ప్రమాదకరమైన లేదా చెడుగా ఉండే ఏదైనా అడిగే సామర్థ్యం మనకు ఉంది. అలాంటప్పుడు, దేవుడు మనకు ఇవ్వనందుకు మనం సంతోషించాలి! అలాంటి సందర్భాలలో, దేవుడు ఆ అభ్యర్థనకు “అవును” అని చెప్పడం పాముని ఇంట్లోకి అనుమతించడం లాంటిదని మనకు చాలా తక్కువ తెలుసు. “దేవా, నిన్ను దేనినైనా అడిగే విశ్వాసం నాకు ఉంది. కానీ నాకు నీ ఇష్టం లేనిది ఏదీ వద్దు. మరియు నేను నిన్ను విశ్వసిస్తున్నాను, దేవా. నేను దానిని పొందకపోతే, సమయం సరిగ్గా లేదని లేదా నా కోసం మీ దగ్గర ఏదైనా మంచిదని నేను తెలుసుకుంటాను మరియు నేను ఇంకా అడగాలని అనుకోలేదు. దేవుడు మీకు కావలసినవన్నీ ఇవ్వడు కాబట్టి మీకు మీరు ఎప్పుడూ చెడు వైఖరిని పొందనివ్వవద్దు.

మనం ఆశీర్వదించబడాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. మనం కోరుకున్నది మాత్రమే కాకుండా, మనకు ఏది ఉత్తమమైనదో దానినే ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మనం నిజంగా దేవుణ్ణి విశ్వసిస్తే, ఆయన మన అభ్యర్థనలకు “అవును” అని చెప్పినప్పుడు మనం ఎంతగానో “లేదు” అని చెప్పినప్పుడు మనం ఆయనను విశ్వసించాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మీతో “కాదు” అని చెప్పినా లేక “అవును” అని చెప్పినా దేవుని యందు నమ్మికయుంచండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon