ఆత్మతో నడిపించబడే పట్టుదల

ఆత్మతో నడిపించబడే పట్టుదల

కాబట్టి ఆత్మతో (నాలో ఉన్న పరిశుద్ధాత్మతో) ప్రార్థన చేతును, మనస్సుతోను ప్రార్థన చేతును; ఆత్మతో పాడుదును, మనస్సుతోను పాడుదును. (1 కొరింథీ 14:15)

పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు ద్వారా నిరంతరంగా, పట్టుదలతో ప్రార్థనలు చేయమని నేను మిమ్మల్ని నిజంగా ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను-మీ హృదయం నుండి రాని కేవలం పునరావృత ప్రార్థనలు కాదు, కానీ వదులుకోవడానికి నిరాకరించే ప్రార్థనలు. ప్రార్థన పదాలను మాట్లాడటానికి మీ నోటిని ఉపయోగించడం సాధ్యమవుతుంది, వాటి వెనుక ఎటువంటి అర్థం లేదు, మరియు ఆ ప్రార్థనలు మృతమైన పనులు తప్ప మరొకటి కాదు. నేను వేరొకదాని గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు నేను ప్రభువు ప్రార్థనను మొత్తం వల్లించగలను మరియు అది దేవుణ్ణి ఆశీర్వదించదు లేదా నాకు ఎలాంటి మేలు చేయదు, కానీ నేను హృదయపూర్వకంగా మరియు మన:పూర్వకంగా ప్రార్థిస్తే, దేవుడు నా తరపున వింటాడు మరియు పని చేస్తాడు.

పెదవులతో చేసే సేవ దేవుని కోసం ఏమీ చేయదు లేదా మన జీవితంలో ఏదైనా సాధించదు, కాబట్టి మనం అదే విషయం గురించి పదే పదే ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు కూడా, అర్ధంలేని పునరావృతం కాకుండా జాగ్రత్త వహించాలి. బదులుగా, మనం చాలా కాలంగా ప్రార్థిస్తున్న విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా, పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని సరికొత్త మార్గంలో నడిపించడానికి అనుమతించాలి. కొన్నిసార్లు ఆయన మనలను ఒక విషయానికి సంబంధించి శ్రద్ధగా మరియు పట్టుదలతో ఉండేలా నడిపిస్తాడు, కానీ పునరావృతం మరియు ఆత్మ నేతృత్వంలోని పట్టుదల మధ్య వ్యత్యాసం ఉంది.

మన హృదయాలతో సంబంధం లేని ప్రార్థనలో మాట్లాడే మాటలు శక్తి లేని మాటలు. మనం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు మనం ఏమి చెబుతున్నామో దానిపై దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. మన హృదయాలు దేవునికి దూరంగా ఉన్నప్పుడు మనం కంఠస్థం చేసుకున్న విషయాలను కేవలం మాటలతో చెప్పకూడదు. నీతిమంతుని విజ్ఞాపన మనఃపూర్వకమైనదై. (హృదయపూర్వకమైన, నిరంతర) బహు బలము గలదై యుండును (యాకోబు 5:16 చూడండి).


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు దేవునికి చేసే మీ హృదయపూర్వక ప్రార్ధనలు శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి మరియు ఆయన వాటిని ఆలకిస్తాడు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon