ఆత్మీయ అధికారము

ఆత్మీయ అధికారము

మీపైని నాయకులుగా ఉన్నవారు లెక్క ఒప్పచెప్పవలసిన(స్థిరముగా వారు మీమీద అధికారము గల వారని గుర్తిస్తుంది) వారివలె మీ ఆత్మలను కాయుచున్నారు; వారు దుఃఖముతో ఆ పని చేసిన యెడల మీకు నిష్‌ప్రయోజనము గనుక దుఃఖముతో కాక, ఆనందముతో చేయునట్లు (మీ భాగము నిర్వర్తించుచు) వారి మాట విని, వారికి లోబడియుండుడి. (హెబ్రీ 13:17)

మన ఆధునిక సమాజం పూర్తిగా తిరుగుబాటుతో నిండి యున్నది మరియు తిరుగుబాటు మనలను దేవుని వినకుండా చేస్తుంది. చాలా మందికి అధికారానికి సంబంధించి ఇబ్బందులు ఉన్నాయని నేను గమనించాను. వివాహాలు, కుటుంబాలు, పాఠశాలలు, వ్యాపారాలు, పౌర కార్యకలాపాలు మరియు మన సంస్కృతి అంతటా ఇది నిజం. ఆధ్యాత్మిక అధికారానికి సమర్పించుకొనుట ఆచరణాత్మకంగా ఉండదు.

తరచుగా ఒక పాస్టర్ ఒక రకమైన దిద్దుబాటును తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ప్రజలు కలత చెందుతారు మరియు చర్చిని విడిచిపెట్టాలని కోరుకుంటారు – మరియు అది సరైనది కాదు. పౌలు తరచుగా ప్రజలను సరిదిద్దాడు; అది ఆధ్యాత్మిక నాయకుడిగా ఆయన ఉద్యోగంలో భాగంగా మరియు అది నేటి ఆధ్యాత్మిక నాయకులకు బాధ్యతగా మిగిలిపోయింది. పౌలు ఇలా అన్నాడు: “మీ విశ్వాసము మీద మేము ప్రభువులమని యీలాగు చెప్పుటలేదు గాని మీ ఆనందమునకు సహకారులమై యున్నాము; విశ్వాసముచేతనే మీరు నిలుకడగా ఉన్నారు.” (2 కొరింథీయులు 1:24). మన ఆనందాన్ని పెంపొందించడానికి ఆధ్యాత్మిక అధికారం ఉందని మనం అర్థం చేసుకుంటే మరియు విశ్వసిస్తే, మనం దానిని స్వీకరిస్తాము మరియు అలా చేసినప్పుడు, మన ఆనందం పెరుగుతుంది-అలాగే దేవుని స్వరాన్ని వినగలిగే మన సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది.

నేడు ప్రపంచంలో పని చేస్తున్న తిరుగుబాటు స్ఫూర్తియైన 2 థెస్సలొనీకయులు 2:7-8 ప్రకారం క్రీస్తు విరోధి యొక్క ఆత్మ, ఇది ఎవరికీ లొంగదు. ఈ రోజు ప్రజలు తమ హక్కులను డిమాండ్ చేస్తున్నారని అంటున్నారు, కానీ వాస్తవానికి వారు తరచుగా తమ స్వంత అధికారాన్ని మాత్రమే ప్రతిఘటిస్తున్నారు.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవునికి సేవ చేసినట్లుగా అధికారమునకు అప్పగించుకొనుము.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon