ఆత్మ యొక్క జీవితమును జీవించుము

ఆత్మ యొక్క జీవితమును జీవించుము

దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించియున్నయెడల మీరు ఆత్మస్వభావము గలవారే గాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు. ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు. (రోమీయులకు 8:9)

మనం ఆత్మలో నడవడానికి లేదా నేటి వచనం చెప్పినట్లుగా, “ఆత్మ యొక్క జీవితాన్ని” జీవించడానికి పిలువబడ్డాము. దీన్ని చేయడానికి ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం ప్రారంభ స్థానం, కానీ నేను మీకు దేవుని వాక్యం నుండి మరియు అనుభవం నుండి ఒక నిర్ణయం కంటే ఎక్కువ తీసుకుంటానని చెప్పగలను; ఇది మన జీవితాలలో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క లోతైన పనిని తీసుకుంటుంది. ఆత్మ మరియు ఆత్మను విభజించే దేవుని వాక్యంతో ఆయన మనపై “ఆపరేషన్” చేస్తాడు (హెబ్రీయులకు 4:12 చూడండి). ఆయన ఎల్లప్పుడూ స్థిరత్వం మరియు ప్రేమలో నడవడానికి మాకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి పరిస్థితులను ఉపయోగిస్తాడు.

మనం చేయమని పిలువబడిన ఈ విషయాలు కేవలం మనకు ఇవ్వబడినవి కావు; అవి మనలో పని చేయాలి. పులిసిన పిండిలో పనిచేసినట్లే-క్రీస్తు మనలో పని చేయాలి.

ఫిలిప్పీయులు 2:12 లో, అపొస్తలుడైన పౌలు భయంతో మరియు వణుకుతో మన రక్షణను “కొనసాగించాలని” బోధిస్తున్నాడు. అంటే ఆయన మనలో సిలువ వేయడం లేదా “స్వయంగా చనిపోవడం” అనే పనిని ప్రారంభించినప్పుడు మనం పరిశుద్ధాత్మతో సహకరించాలి. పౌలు ఇలా అన్నాడు, “నేను రోజూ మరణిస్తాను” (1 కొరింథీయులకు 15:31). మరో మాటలో చెప్పాలంటే, అతను నిరంతరం “శరీరానికి మరణశిక్ష విధించుట”కు గురవుతున్నాడని చెప్పాడు. అతను భౌతిక మరణం గురించి మాట్లాడటం లేదు, కానీ అతని స్వంత ఇష్టానికి మరియు మార్గాలకు మరణం విధించడం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు.

మనం నిజంగా ఆత్మ జీవితాన్ని జీవించాలనుకుంటే, మనం కూడా మన చిత్తాన్ని మరియు మార్గాలను చంపి, దేవుని చిత్తాన్ని ఎన్నుకోవాలి. దేవుడు మనలను నడిపించగలడని మనము విశ్వసించగలము మరియు ఆయన మనలను విధేయత చూపగలడని మనము కోరుకుంటున్నాము.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు చిత్తాన్ని చంపేస్తే, మీరు ఇతరుల జీవితాలకు పరిచర్య చేయగలరు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon