ఆయనకు సమీపముగా ఉండుము

ఆయనకు సమీపముగా ఉండుము

…ఆయన మనయందు నివసింపజేసిన ఆత్మ మత్సరపడునంతగా అపేక్షించునా అను లేఖనము చెప్పునది వ్యర్థమని అనుకొనుచున్నారా? – యాకోబు 4:5

మీరు దేవునికి సన్నిహితముగా ఉంటారా? ఆయన మనకు దగ్గరగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. పైన వ్రాయబడిన లేఖన భాగము దేవుని ఆత్మ మనలో నివసిస్తూ మత్సరపడునంతగా ప్రేమతో సంతోషాన్ని పొందుతుందని చెప్పబడింది. మీరు ఎంత దగ్గరగా ఉంటారు?

దేవునితో మనకున్న బాంధవ్యంలో మనం ఎల్లప్పుడూ సన్నిహితంగా ఉండగలము. వాస్తవంగా ఆయనతో మనకున్న సన్నిహితత్వం ఎంత దగ్గరగా ఉందో తెలుసుకునే వ్యక్తులు మనలో ఉన్నారు. ఆయన మనలో నివసిస్తున్నప్పటికీ, పరిశుద్ధాత్మ మనతో ఒక బంధాన్ని బలవంతం చేయదు. మన జీవితాల్లో ఆయనను స్వాగతం చేసుకోవాలని ఆయన కోరుకున్నాడు.

దేవుడు సహవాసము కొరకు మనలను సృష్టించాడు మరియు ఆయన మనతో సంబంధాన్ని గొప్పగా ఆశిస్తున్నాడు. మనతో మాట్లాడడానికి, మన నుండి వినడానికి, మనకు నేర్పటానికి, మనకు మార్గనిర్దేశాన్ని ఇవ్వడానికి, మన జీవితాల్లో ఒక భాగంగా ఉండటానికి ఆయన ఎంతగానో ఆశిస్తున్నాడు మరియు మనము ఆ విషయములో ఉత్తమముగా ఉన్నాము! దేవునితో మనకు సహవాసం ఉన్నప్పుడు మనము పునరుద్ధరించబడుతున్నాము. తండ్రితో గడిపిన సమయము యొక్క ప్రయోజనాలు అనంతమైనవి.

నా స్నేహితుడా, తండ్రితో సహవాస సమయములో మీరు కనికరంతో ఉండాలని ప్రోత్సహిస్తున్నాను. అయన వేచి ఉన్నారు. ఆయన “నా వద్దకు రండి…” అని అంటున్నారు, కాబట్టి ముందుకు సాగండి … మరియు స్టోర్ లో ఏముందో చూడండి!


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, మీరు నాతో సహవాసం కోరుకుంటున్నారు కాబట్టి నేనెంతో ఆశ్చర్యపడుతున్నాను. నేను కూడా చాలా సన్నిహితంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. నేను నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు నన్ను ప్రేమించి, నాకు సమీపముగా వస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon