ఆశానిగ్రహము ప్రతి పరిస్థితిలో అన్వయించ బడవలెను

ఆశానిగ్రహము ప్రతి పరిస్థితిలో అన్వయించ బడవలెను

నేను తండ్రిని వేడుకొందును, మీయొద్ద ఎల్లప్పుడు నుండుటకై ఆయన వేరొక ఆదరణకర్తను, అనగా సత్యస్వరూపియగు ఆత్మను మీకనుగ్రహించును. —యోహాను 14:16

ప్రతిదానికీ వర్తించే కొన్ని సందేశాలు బైబిల్లో ఉన్నాయి-వాటిలో ఆశా నిగ్రహము ఒకటి. మన జీవితంలో మనకు ఎలాంటి సమస్య ఉన్నా సమస్య లేదు, ప్రతి పరిస్థితిలో స్వీయ నియంత్రణ అమలులోకి వస్తుంది. మనల్ని మనం క్రమశిక్షణ చేసుకోకపోతే, మన భావోద్వేగాలు మనల్ని శాసిస్తాయి మరియు మన జీవితాలు దయనీయంగా ఉంటాయి.

ఆశా నిగ్రహమును అభ్యాసం చేయుట అనగా మితముగా జీవించుట. జీవితములో ప్రతి దానికీ నాణ్యమైన నిర్ణయాలు మరియు క్రమశిక్షణ అవసరం. మనకు వచ్చే అనేక సమస్యలు క్రమశిక్షణా లేమి వలెనే కలుగుతాయి. మనం డబ్బును ఖర్చు పెట్టె అలవాట్లలో నియంత్రణ లేకపోతే ఆర్ధిక సమస్యలు వస్తాయి, మన ఆహార అలవాట్లు మార్చుకోకపొతే అనారోగ్యము వెంటాడుతుంది.

మీరు బయటపడటానికి కష్టంగా అనిపించే పరిస్థితిలో ఉంటే, చాలా క్రమశిక్షణ మరియు ఆశా నిగ్రహము అవసరం కావచ్చు. కృతజ్ఞతగా, దేవుడు మనలో నివసించడానికి మరియు మనకు సహాయం చేయడానికి పరిశుద్ధాత్మను ఇచ్చాడు.

మీరు తిరిగి జన్మించినట్లయితే, మీలో క్రీస్తు ఆత్మ ఉన్నాడు కాబట్టి – ఆశా నిగ్రహముతో ఆత్మఫలము సంపూర్ణ మవుతుంది. మీరు దీన్ని అభివృద్ధి చేయకపోవచ్చు, కానీ అది అక్కడ ఉందని తెలుసుకోండి. అది ఏమి తీసుకుంటుందో దానిని మీరు కలిగియున్నారు. పరిశుద్ధాత్మతో మీ సంబంధం ద్వారా ఆశా నిగ్రహమును పెంపొందించుకునే నిర్ణయం తీసుకోండి.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నాకు క్రమశిక్షణ మరియు ఆశనిగ్రహమనే ఫలమును నాకిచ్చినందుకు వందనములు. నాలో ఉన్న మీ ఆత్మ శక్తి ద్వారా, నేను నా భావనలను నిగ్రహించబడకుండా మీరు చేయమని చెప్పిన దానిని చేయుదును.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon