ఎదురుచూడండి

ఎదురుచూడండి

నా ప్రాణమా, దేవుని నమ్ముకొని మౌనముగా నుండుము ఆయన వలననే నాకు నిరీక్షణ కలుగుచున్నది. (కీర్తనలు 62:5)

మనం విశ్వాసంతో ప్రార్థించినప్పుడు, ఆయనను విశ్వసిస్తూ మరియు నమ్మిక యుంచినప్పుడు దేవుని శక్తి విడుదల అవుతుంది, ఎందుకంటే విశ్వాసం ఆయనను సంతోషపరుస్తుంది. నిరీక్షణ అనేది విశ్వాసం యొక్క లక్షణం, అది దాని స్వంత శక్తిని-నిరీక్షణ యొక్క శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. విశ్వాసం ఆధ్యాత్మిక రంగానికి చేరుకుంటుంది మరియు భూమిపై ఏ వ్యక్తి చేయలేనిది దేవుని అసాధారణ శక్తిని చూపించి, చేయాలని ఆశిస్తుంది. సందేహం, మరోవైపు, మంచి ఏమీ జరగదని భయపడుతోంది; అది దేవున్ని సంతోషపెట్టదు మరియు ఆయన ఆశీర్వదించగలిగేది కాదు. మనం సందేహం, నిరాశ మరియు దేవునిపై విశ్వాసం లేకపోవడంతో జీవిస్తున్నప్పుడు మనం శక్తిహీనులం.

దేవుడు మీ కోసం వస్తాడని మీకు ఖచ్చితంగా తెలియని సమయం గురించి ఆలోచించండి. మీరు చాలా శక్తివంతమైన ప్రార్థనలు చేయలేకపోయారు, అవునా? ఇప్పుడు మీ హృదయం దేవునిపై పూర్తిగా నమ్మకం ఉంచిన సమయాన్ని గుర్తు చేసుకోండి మరియు ఆయన మీ కోసం వస్తాడని మీరు నిజంగా విశ్వసించారు. అప్పుడు మీరు కొంత శక్తితో ప్రార్థించగలిగారు, కాదా? అది ప్రార్థనలో నిరీక్షణ యొక్క శక్తి. మీరు ఆశించిన విధంగా పనులు జరగకపోయినా, ఏది ఉత్తమమో తెలుసుకునేలా దేవుడిని విశ్వసించండి మరియు ఆయన గొప్ప పనులు చేయాలని ఆశిస్తూ ఉండండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీ జీవితములో గొప్ప విషయాల కొరకు ఎదురు చూడండి మరియు ధైర్యముగా ప్రార్ధించండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon