ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టవద్దు

ఎప్పుడూ విడిచిపెట్టవద్దు

మనము మేలుచేయుటయందు విసుకక యుందము. మనము అలయక మేలు చేసితిమేని తగినకాలమందు పంట కోతుము. (గలతీ 6:9)

ప్రజలు దేవుని స్వరాన్ని వినకపోవడానికి ఒక కారణం వారు చాలా త్వరగా వదులుకోవడం. పౌలు మరియు సీలలు అప్పటికీ అర్ధరాత్రి తమ జైలు గదిలో దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తూ మరియు స్తుతిస్తూ కనిపించారు (అపోస్తలుల కార్యములు 16:25 చూడండి). చాలా మంది ప్రజలు చాలా ముందుగానే పట్టువిడిచి నిద్రపోయేవారు. మన నినాదం ఇలా ఉండాలి: “ఎప్పటికీ వదులుకోవద్దు.”

నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను, దేవునితో మాట్లాడటం మరియు ఆయన మీతో మాట్లాడే వరకు వేచి ఉండటం మానుకోవద్దు. ప్రతిరోజూ దేవునితో సమయం గడపండి. నిష్క్రమించడానికి నిరాకరించే వ్యక్తి సాతాను ఓడించలేని వ్యక్తి. మీరు ఇప్పుడే వదులుకోవాలని మరియు ఇలాంటి విషయాలు చెప్పాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు:

  • “నేను ఎప్పటికీ మంచి ఉద్యోగం పొందలేను.”
  • “నేను ఎప్పటికీ పెళ్లి చేసుకోను.”
  • “నేను ఎప్పటికీ అప్పుల నుండి బయటపడను.”
  • “నేను ఎప్పటికీ బరువు తగ్గను.”

ఇలాంటి వైఖరులు మనం ఏమీ అందుకోలేమని హామీ ఇవ్వవచ్చు! కానీ “దేవుడు తన వాక్యము విషయములో నమ్మకమైనవాడు మరియు నేను ఎప్పటికీ వదులుకోను” అని చెప్పే వైఖరిని కూడా మనం ఎంచుకోవచ్చు. ప్రజలు తమ ప్రార్థనల ఫలితాలను ఎప్పుడూ చూడకపోవడానికి అతిపెద్ద కారణాలలో ఒకటి వారు వదులుకోవడం. మనము తగిన సమయంలో పంట కోస్తాము, అయితే అది ఎంత సమయం? మనం కోరినది స్వీకరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని దేవుడు తెలుసుకున్నప్పుడు. ఆ సమయం వరకు నమ్మకంగా ఉండటమే మన పని. ప్రార్థన చేస్తూ ఉండండి మరియు సమర్పణతో ఉండండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: దేవుడు మనకు రెండవ అవకాశమునిస్తాడు, కాబట్టి మీకు నూతన ఆరంభము కావాలంటే ఈరోజే పొందండి!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon