ఐక్యత ఆశీర్వాదములను తెస్తుంది

ఐక్యత ఆశీర్వాదములను తెస్తుంది

సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఎంత మేలు! ఎంత మనోహరము! సీయోను కొండలమీదికి దిగివచ్చు హెర్మోను మంచు వలె నుండును. ఆశీర్వాదమును శాశ్వత జీవమును అచ్చట నుండవలెనని యెహోవా సెలవిచ్చియున్నాడు. (కీర్తనలు 133:1, 3)

మీరు దేని గురించి ప్రార్థిస్తున్నారో మరియు దేవుని నుండి వినబడుతున్నట్లుగా కనిపించనప్పుడు, మీతో ఏకీభవిస్తూ ఎవరైనా ప్రార్థించవలసి రావచ్చు. ఆ విధమైన ఐక్యత శక్తివంతమైన ఆధ్యాత్మిక బలము, మరియు నేటి వచనాల ప్రకారం, ఇది మంచిది మరియు అది దేవుని ఆశీర్వాదాన్ని ఆదేశిస్తుంది.
ఇద్దరు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మంది వ్యక్తులు ఏకీభవించినప్పుడు, యేసు వారితో ఉంటానని వాగ్దానం చేశాడు మరియు ఆయన సన్నిధి మన జీవితాలలో మరియు మన పరిస్థితులలో మనం ఊహించగలిగే దానికంటే ఎక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఆయన మత్తయి 18:19-20లో ఇలా చెప్పాడు: “మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనినిగూర్చియైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందున్న నాతండ్రివలన వారికి దొరకునని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను.” వ్యక్తిగతముగా దేవుడు కూడా మనతో ఉన్నాడు, అయితే మనం ఐక్యంగా మరియు ఒప్పందంలో కలిసి వచ్చినప్పుడు మన శక్తి పెరుగుతుంది. ఒకరు వెయ్యి మందిని పారిపోవునట్లు చేయవచ్చు మరియు ఇద్దరు పదివేలు పారిపోవునట్లు చేయవచ్చు అని బైబిల్ చెబుతోంది (ద్వితీయోపదేశకాండము 32:30 చూడండి). నాకు అలాంటి లెక్కలంటే ఇష్టం!

దేవుని ఆశీర్వాదం ఐక్యతపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరియు ఆయన నామమును అంగీకరించే వారితో ఆయన సన్నిధి ఉంటుంది కాబట్టి, శత్రువు ప్రజలను విభజించడానికి, సంబంధాలలో కలహాలు తీసుకురావడానికి మరియు ప్రజలను ఒకరితో ఒకరు విభేదించడానికి శ్రద్ధగా పనిచేస్తాడు. మనం ఐక్యత మరియు ఒప్పందం యొక్క శక్తిని అర్థం చేసుకోవాలి మరియు దేవునితో మాట్లాడటం ద్వారా మరియు ఇతరులతో ఆయన స్వరాన్ని వినడం ద్వారా మనం ఆ శక్తిని ఉపయోగించుకోవాలి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: ఇతరులతో కలిసి ప్రార్ధించుట విడిచిపెట్టవద్దు.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon