ఒక మంచి రకమైన భారము

ఒక మంచి రకమైన భారము

అయినను యెహోవా నా దేవా, నీ దాసుడనైన నా ప్రార్థనను విన్నపమును అంగీకరించి, యీ దినమున నీ దాసుడనైన నేను చేయు ప్రార్థనను పెట్టు మొఱ్ఱను ఆలకించుము. (1 రాజులు 8:28)

కొన్నిసార్లు, మీరు ఇతరుల కోసం ప్రార్థిస్తున్నప్పుడు, మీరు ప్రార్థన భారం లేదా విజ్ఞాపన భారం అని పిలుస్తారు. భారం అనేది మీ హృదయము నుండి వస్తుంది మరియు ఎంతో భారముగా మరియు ముఖ్యమైనదిగా అనిపిస్తుంది; దీని గురించి ప్రార్థనలో పెట్టమని దేవుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాడు; ఇది మీరు కదిలించలేని విషయం. కొన్నిసార్లు దేవుడు మీతో మాట్లాడవచ్చు మరియు మీకు భారాన్ని వివరించవచ్చు. ఇతర సమయాల్లో మీకు భారం ఏమిటో కూడా తెలియదు లేదా మీరు దానిని పూర్తిగా అర్థం చేసుకోలేరు; మీరు ప్రార్థన చేయాలని మాత్రమే తెలుసు.

కొంతమంది వ్యక్తులు కొన్ని విషయాల కోసం చాలా ప్రార్థించే పిలుపు కలిగి ఉంటారు. నా భర్త అమెరికా కోసం చాలా ప్రార్థిస్తాడు. ఇజ్రాయెల్ కోసం నిరంతరం ప్రార్థించే వ్యక్తులు నాకు తెలుసు. యుద్ధం నుండి తిరిగి వచ్చిన అనుభవజ్ఞుల కోసం తాను ప్రార్థించానని ఒక మహిళ నాకు చెప్పింది. దేవునికి ప్రపంచంలోని ప్రతి అవసరత ఉందని నేను నమ్ముతున్నాను. మనమందరం ఒకే విషయం కోసం ప్రార్థించాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం చేస్తే, అన్ని అవసరాలు తీర్చబడవు. దేవుడు మీ హృదయంపై ఏమి ఉంచుతున్నాడో దాని యెడల శ్రద్ధ వహించండి మరియు దాని కోసం ప్రార్థించండి.

దేవుడు మనతో మాట్లాడే మార్గాలలో ఒకటి ఇతరుల భారమును మనకు ఇవ్వడం. ఆయన దీన్ని తరచుగా మాటలు లేకుండా చేస్తాడు, కానీ మన హృదయాల్లోని వ్యక్తుల పట్ల భారము మరియు శ్రద్ధ కలిగి యుండునట్లు చేస్తాడు. ఇది జరిగినప్పుడు, వారి కొరకు ప్రార్థించమని ఆయన మనలను అడుగుతున్నాడు. ఆయన మీపై ఉంచే భారాలపై శ్రద్ధ వహించండి మరియు ఆయన మిమ్మల్ని అడుగుతున్నప్పుడు ప్రార్థన చేయడములో నమ్మకంగా ఉండండి.


ఈరోజు మీ కొరకు దేవుని మాట: మీరు ఇతరుల కొరకు ప్రార్ధించుచుండగా, దేవుడు మీ కొరకు ప్రార్ధించుటకు మరొకరిని కలిగి యున్నాడని జ్ఞాపకముంచుకోండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon