ఒప్పుకోలులో దాగి ఉన్న శక్తి

ఒప్పుకోలులో దాగి ఉన్న శక్తి

నా మాట (పరీక్షను జయించని వాటన్నింటిని కాల్చివేయు) అగ్ని వంటిదికాదా? బండను బద్దలుచేయు (కఠినమైన నిరోధకము వంటి) సుత్తెవంటిది కాదా? —యిర్మియా 23:29

మీర “ఒప్పుకోలు” అను పదం విన్నప్పుడు మీరు సాధారణంగా ఏమి ఆలోచిస్తారు? చాలామంది మొదట నిర్వచించదగ్గ నిర్వచనాన్ని – మీరు ఏదో తప్పు చేశామని ఒప్పుకోవలసి వచ్చిందనే ప్రతికూల శబ్దార్ధం కలిగి ఉంటారు. కానీ, దేవుని వాక్యంతో అది ఏకీభవించడం ద్వారా మనం దాన్ని బిగ్గరగా “అంగీకరించి” నప్పుడు, ఫలితం ఎల్లప్పుడూ సానుకూలంగా ఉంటుంది.

నా పరిచయస్తులు నాతో మనమెప్పుడు గొల్యాతును ఓడించలేమని చెప్పిన మాట నా నోరును మూసివేసింది. దావీదు యోధుడైన గొల్యాతుతో యుద్ధము చేయుటకు సిద్ధమైనప్పుడు అతడు అతని వైపు పరుగెత్తినప్పుడు ఈ రోజు యెహోవా నిన్ను నా చేతికి అప్పగించును” అని యుద్ధము యొక్క ఫలితమును బిగ్గరగా ఒప్పుకున్నాడు. (1 సమూయేలు 17:46).

మన స్వంత జీవితాల్లో శత్రువులను ఎలా సమీపించాలనుటకు ఇది మంచి ఉదాహరణ. మన నోళ్లను తెరిచి, దేవుని వాక్యాన్ని మాట్లాడాలి.

నేను గట్టిగా ప్రతిరోజూ దేవుని వాక్యాన్ని గొంతెత్తి పలకవలెనని గట్టిగా ప్రోత్సహిస్తున్నాము. ప్రతిసారి మీ అభిప్రాయం మీ మనస్సుకి వస్తుంది, అది దేవుని వాక్యముతో ఏకీభవించదు, ఆయన వాక్యపు సత్యాన్ని బిగ్గరగా బయలుపరుస్తుంది, మరియు వాక్యపు శక్తి అబద్ధాలను అధిగమించగలదని మీరు కనుగొంటారు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నీ వాక్యము శక్తివంతమైనది అని నాకు తెలుసు … దానికి వ్యతిరేకంగా ఏదీయు నిలబడలేదు. ప్రతిసారి నేను కష్టమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొన్నప్పుడు , మీ వాక్యాన్ని బిగ్గరగా ఒప్పుకోవటానికి నాకు గుర్తు చేయండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon