కనికరముతో కూడిన మీ హృదయమును తెరవండి

కనికరముతో కూడిన మీ హృదయమును తెరవండి

ఈ లోకపు జీవనోపాధిగలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాత్రమును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని ప్రేమ యేలాగు నిలుచును? చిన్న పిల్లలారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక క్రియతోను సత్యముతోను ప్రేమింతము. —1 యోహాను 3:17-18

క్రైస్తవులుగా, దేవుడు మనలో ప్రతి ఒక్కరిలో కనికరమును ఉంచుతాడు, కాని దాన్ని స్వీకరించడానికి మన హృదయాన్ని మూసివేస్తున్నామా లేదా తెరిచామో నిర్ణయించుకోవాలి. నా కనికర హృదయాన్ని నిజంగా తెరిచి ఉంచుటకు అవసరమైన ఒక విషయం ఈ రోజు ప్రపంచంలో ఉన్న అవసరాల గురించి తీవ్రంగా ఆలోచిస్తుందని నేను కనుగొన్నాను.

మన ఆలోచనలను మనకన్నా తక్కువ అదృష్టవంతుల వైపు త్రిప్పాలి మరియు బాధపడేవారికి మన హృదయాలను తెరవాలి.

1 యోహాను 3:17-18 చదవండి. నేను ఈ లేఖనములను నిజంగా ప్రేమిస్తున్నాను ఎందుకంటే నేను ఒకరి అవసరాన్ని చూసినప్పుడు, అది వేరొకరి బాధ్యతగా చెప్పలేను. అవసరం చాలా గొప్పది, దాని గురించి నేను ఏమీ చేయలేను అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను, కానీ అది నిజం కాదు. మీరు మరియు నేను ఒక పరిస్థితిని గురించి ఏదియు చేయలేనప్పటికీ, మనము ఏదో చేయగలమని మా పరిచర్యలో నేను కనుగొన్నాను. మరియు మనం చేయగలిగినది ఏదైనా అది ప్రజలలో నిరీక్షణను కలిగిస్తుంది.

ప్రపంచంలోని ప్రజల తీరని అవసరాల నిమిత్తము మీ కనికర హృదయాన్ని మరింత విశాలముగా తెరవడానికి మీరు అనుమతిస్తారని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, ఇతరుల అవసరతల కొరకు నేను స్వార్ధముతో తిరస్కరించుటకు ఇష్టపడను. నేను ఇతరులకు సహాయపడునట్లు నా హృదయమును తెరచి మీ కనికరమును పొందుకుంటాను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon