కనికరము లేనితనము నుండి విడుదల

కనికరము లేనితనము నుండి విడుదల

ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుత్థానము కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవముగలవాడనై, ఆయనను ఆయన పునరుత్థానబలమును ఎరుగు నిమిత్తమును, … —ఫిలిప్పీ  3:10

దేవుని పట్ల నిష్కపటముగా కొనసాగించడం చాలా సులభం కాదు, కానీ అది ఖచ్చితంగా విలువైనది. అయితే, మీరు మొదట నిజమైన స్వేచ్ఛను అనుభవించినంత వరకు మీరు నిజంగా దేవునిని అనుభవించలేరు.

దేవుడు మనకు స్వేచ్ఛ కల్పించే పనిలో  ఉన్నాడు, అది అపరాధము, శిక్షవిధి నుండి విడిపించబడుట మరియు మన గురించి ప్రజలు  ఆలోచిస్తున్నారన్నది ఎల్లప్పుడూ అద్భుతం.

మనము క్రీస్తులో ఎవరో తెలుసుకున్నప్పుడు మనము విఫలమైనందుకు ఆందోళన చెందుతున్నాము. దీనివల్ల దేవుని వాగ్దానాలు నెరవేర్చడానికి, ధైర్యంగా ఉండటానికి మనకు ధైర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.

దేవుడు నాకు ఇచ్చిన గొప్ప స్వేచ్ఛ ఏదనగా నేను నేనుగా ఉండే స్వేచ్ఛను ఇచ్చాడు. సంవత్సరాలుగా నేను ఏదో కానీ దాని కొరకు ప్రయత్నించాను, నేను ఇలా ఉండాలి వంటి ఫీలింగ్,  నేను అందరిలాగానే లేను అని  ఆలోచించేవాడిని.  అయినప్పటికీ, నేను నన్ను సృష్టించిన దేవునితో ఉన్న నా సంబంధాన్ని నేను తెలుసుకునెంత వరకు నేను ప్రయత్నించడం ప్రారంభించాను. ఇది నా నుండి నాకు విముక్తి కల్పించింది, కాబట్టి నేను యేసుపై దృష్టి కేంద్రీకరించ గలుగుతాను మరియు ఆయన నేనెలా ఉండాలని కోరుకున్నాడో అలాగే ఉంటూ ఇతరులను చేరుకోగలుగుతున్నాను.

ఫీలిప్పీ 3 లో పౌలు చెప్పినట్లు ఏ విధముచేతనైనను మృతులలోనుండి నాకు పునరుత్థానము కలుగవలెనని, ఆయన మరణ విషయములో సమానానుభవముగలవాడనై, ఆయనను ఆయన పునరుత్థానబలమును ఎరుగు నిమిత్తమును నిష్కపటముగా ఉండవలెనని తీర్మానించుకున్నాడు. మనం తిరిగి జన్మించియున్నామని నేను విశ్వసించినప్పుడు, మనలోనే ఒక నిర్ణయాత్మను పొందుకుంటాము. మనము పరిశుద్ధాత్మ అభిరుచి లేదా ఉత్సాహం అని పిలవవచ్చు, మరియు అది మాకు కష్టంగా ఉన్నప్పుడు మనకు అవసరమైన “ఊపు” ను ఇస్తుంది, “నేను దేవునితో కలిగియున్న సన్నిహిత, ఉద్వేగ, లోతైన, వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని విడిచి పెట్టను”. నేను ఎలా ఉండాలని క్రీస్తు కోరుచున్నాడో దానిని నేను విడిచి పెట్టను.”

“విశ్వాసంలో ఉండడానికి, దేవుని వాగ్దానాలను పొందడానికి కనికరంతో ఉండండి. గుర్తుంచుకో, మీరు ఆయనకు చెందియున్నారు మరియు ఆయన మీరు ఒక కనికరంలేని ఆత్మ ఇచ్చియున్నాడు!

ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, నేను నిన్ను మరియు నీ వాగ్దానాలను కఠినంగా కొనసాగిస్తూ, నూతన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. నీవు కోరుకున్న విధంగా నేను జీవించునట్లు నన్ను సృజించారు కావున నేను అలా జీవించుటకు మరియు నిజమైన స్వేచ్చను అనుభవించుటకు నాకు సహాయం చేయండి.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon