“కాదు” అని చెప్పుటకు సిద్ధపడినప్పుడు

“కాదు” అని చెప్పుటకు సిద్ధపడినప్పుడు

ఈ సమస్త ప్రజలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను భరింపలేని భారము;…… —సంఖ్యా కాండము 11:14

సంఖ్యా కాండము 11లో మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడూ మనమేమీ చేయగలమనే విషయములో మనకు ఒక ఉదాహరణను చూపించాడు. ఒత్తిడిని గురించి మాట్లాడనది – ఆయన ఇశ్రాయెలీయులను అరణ్య మార్గము గుండా వెళ్తున్నప్పుడు 11 రోజులలో పూర్తి చేయవలసిన వారి ప్రయాణము నాకు 40 సంవత్సరములు పట్టుటకు కారణం ఏమై యుంటుంది!

ప్రజలు నిరాశకు లోనైన పరిస్థితిని బట్టి కన్నీరు కార్చుచున్నారు. 14వ వచనంలో, మోషే దేవునితో “ఈ సమస్త ప్రజలను ఒంటిగా మోయ నావలన కాదు; అది నేను భరింపలేని భారము” అని చెప్పాడు.

మోషే వలె, “నేను నా పరిమితులను చేరుకున్నాను” అని చెప్పుటకు సిద్ధపడ్డాము”. అవును, నన్ను బలపరచువానియందే నేను సమస్తమును చేయగలను (ఫిలిప్పీ. 4:13) అని లేఖన భాగము చెప్తుంది, కానీ మనము విభిన్నమైన శోధనలను మరియు పరిస్థితులను దేవుడు వాటిగుండా వెళ్ళుటకు మనకు సహాయం చేస్తాడు.

ఒక స్త్రీ ఐదుగురు పిల్లలను పెంచుతూ, ఫుల్ టైమ్ పని చేస్తూ, చర్చి బృందాములో బాధ్యతలు మోయటం వంటి అనేక బాధ్యతలను మోయుచు మనము పూర్తిగా కాలిపోవుట అని దీని అర్ధం కాదు.

కొన్నిసార్లు, ఇదంతా చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది … మరియు అది అంగీకరించడానికి ఒప్పుకుంటున్నాము. ఇది కొన్ని విషయాలను “ఏమీ కాదు” అని చెప్పడం కూడా సరే, మీరు నిజంగా దేవుడు ఉద్దేశించిన విధంగా జీవితాన్ని

ఆనందించవచ్చు.ఇక్కడ ఒక సంచలన వార్త ఉంది: మీరు మరియు నేను ఇతరుల వలే ఉండనవసరం లేదు లేదా ఎవరితోనూ ఉండవలసిన అవసరం లేదు. దేవుడు అధిక సంఖ్యలో పనిని నిర్వహించడానికి కొందరు వ్యక్తులను సృష్టించాడు, కానీ చాలా మంది ప్రజలు ఈ విధంగా చేయలేరు.

మనలో ప్రతి ఒక్కరు దేవుడు మనల్ని సృష్టించిన విధంగా ఉండాలి మరియు దానికోసం మేము క్షమాపణ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దేవుడు మన జీవితాల్లో స్థాపించిన బాధ్యతల సమతుల్యాన్ని మనము వ్యక్తిగతముగా కనుగొనవలసిన అవసరత ఉన్నది కాబట్టి ఒత్తిడి మరియు నిరాశతో బాధ పడే బదులు మన జీవితాలను ఆస్వాదించుదాము.

మీరు మీ పరిమితిని చేరుకున్నప్పుడు మోషేలాగే దేవుని వైపుకు వెళ్ళండి. ఆయన నీకు ఒక ఆరోగ్యవంతమైన జీవనశైలిని కనుగొనడానికి సహాయం చేస్తాడు.


ప్రారంభ ప్రార్థన

దేవా, కొన్నిసార్లు నా వేగాన్ని తగ్గించుటకు మరియు మరింత బాధ్యత “లేదు” అని చెప్పడం కష్టం. నీవు నాకు సృష్టించిన బాధ్యత సంతులనంతో జీవించటానికి నాకు సహాయం చేయండి, తద్వారా నేను నీ శాంతితో మరియు ఆనందముతో నా జీవితాన్ని జీవించగలను.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon